Chủ tịch
Hội đồng quản trị
QUẢNG CÁO
Hỗ trợ trực tuyến
Nhóm kinh doanh
Lượt truy cập:
348,062

Tin tức & Sự kiện
Công ước Vience 1980

Công ước viên 1980 _ CISG 1980
PHẦN I: PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHƯƠNG I: PHẠM VI ÁP DỤNG
Ðiều 1.
1. CƯ' này a'dụg cho các HĐMBHH jữa các bên có trụ sở TM tại các q'gia khác nhau.
a. Khi các quốc gia này là các quốc gia thành viên của Công ước hoặc,
b. Khi theo các qtắc tư pháp qtế thì luật đc áp dụng là luật của nước th`viên CƯ' này.
2. Sự kiện các bên có trụ sở thương mại tại các quốc gia khác nhau không tính đến nếu sự kiện này không xuất phát từ hợp đồng, từ các mối quan hệ đã hình thành hoặc vào thời điểm ký hợp đồng giữa các bên hoặc là từ việc trao đổi thông tin giữa các bên.
3. Quốc tịch của các bên, quy chế dân sự hoặc thương mại của họ, tính chất dân sự hay thương mại của HĐ` k đc xét tới khi xác định phạm vi áp dụng của Công ước này.
Ðiều 2:
Công ước này không áp dụng vào việc mua bán:
a. Các HH' dùg cho cá nhân, gđình or nội trợ,ngoại trừ khi NB',vào bất cứ lúc nào trog th`jan trc' or vào th`điểm ký kết HĐ`,k biết or k cần fải biết rằg HH' đã đc mua để use như thế.
b. Bán đấu giá.
c. Ðể thi hành luật hoặc văn kiện uỷ thác khác theo luật.
d. Các cổ phiếu, cổ phần, chứng khoán đầu tư, các chứng từ lưu thông hoặc tiền tệ.
e. Tàu thủy, máy bay và các chạy trên đệm không khí.
f. Ðiện năng.
Ðiều 3:
1. Ðc coi là HĐMB các HD9` cung cấp HH' sẽ chế tạo hay sản xuất, nếu bên đặt hàng k có nghĩa vụ cung cấp phần lớn các nguyên liệu cần thiết cho việc chế tạo hay SX' HH' đó.
2. Công ước này không áp dụng cho các hợp đồng trong đó nghĩa vụ của bên giao hàng chủ yếu là phải thực hiện một công việc hoặc cung cấp một dịch vụ khác.
Ðiều 4:
CƯ' này chỉ đ`chỉnh vc ký kết HĐMB và các q` và nghĩa vụ của NB' và NM phát sinh từ HĐ` đó. Trừ trường hợp có qđịnh khác được nêu trong CƯ', CƯ' k liên quan tới:
a. Tính hiệu lực của HĐ`, hoặc bất cứ điều khoản nào của HĐ`, hoặc bất kỳ tập quán nào.
b. Hậu qủa mà hợp đồng có thể đối với quyền sở hữu các hàng hóa đã bán.
Ðiều 5:
Công ước này không áp dụng cho trách nhiệm của người bán trong trường hợp hàng của người bán gây thiệt hại về thân thể hoặc làm chết một người nào đó.
Ðiều 6:
Các bên có thể loại bỏ việc áp dụng CƯ' này hoặc với điều kiện tuân thủ điều 12, có thể làm trái với bất cứ điều khoản nào của CƯ' hay sửa đổi hiệu lực của các điều khoản đó.
CHƯƠNG II: CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
Ðiều 7:
1. Khi giải thích Công ước này, cần chú trọng đến tính chất quốc tế của nó, đến sự cần thiết phải hỗ trợ việc áp dụng thống nhất Công ước và tuân thủ trong thương mại quốc tế.
2. Các v'đề lwan đến đối tượg đ`chỉnh của CƯ' này mà k qđịnh thẳng trog CƯ' thì sẽ được giải quyết chiếu theo các ngtắc chug mà từ đó CƯ' đc h`thành or nếu k có các nguyên tắc này, thì chiếu theo luật được áp dụng theo quy phạm của tư pháp quốc tế.
Ðiều 8:
1. Nhằm phục vụ Công ước này, tuyên bố và cách xử sự khác của một bên được giải thích theo đúng ý định của họ nếu bên kia đã biết hoặc không thể không biết ý định ấy.
2. Nếu điểm trên không được áp dụng thì tuyên bố cách xử sự khác của một bên được giải thích theo nghĩa mà một người có lý trí, nếu người đó được đặt vào vị trí của phía bên kia trong những hoàn cảnh tương tự cũng sẽ hiểu như thế.
3. Khi xác định ý muốn của một bên hoặc cách hiểu của một người có lý trí sẽ hiểu thế nào, cần phải tính đến mọi tình tiết liên quan, kể cả các cuộc đàm phán, mọi thực tế mà các bên đã có trong mối quan hệ tương hỗ của họ, các tập quán và mọi hành vi sau đó của hai bên.
Ðiều 9:
1. Các bên bị ràng buộc bởi tập quán mà họ đã thỏa thuận và bởi các thực tiễn đã được họ thiết lập trong mối quan hệ tương hỗ.
2. Trừ phi có thỏa thuận khác thì có thể cho rằng các bên ký HĐ` có ngụ ý áp dụng nhữg tập quán mà họ đã biết hoặc cần phải biết và đó là những tập quán có tính chất phổ biến trong TMQT và đc các bên áp dụng 1 cách thường xuyên đối với HĐ` cùng chủng loại trong lĩnh vực buôn bán hữu quan để điều chỉnh HĐ` của mình hoặc điều chỉnh việc ký kết HĐ` đó.
Ðiều 10: Nhằm phục vụ Công ước này:
a. Nếu 1 bên có hơn 1 trụ sở TM trở lên thì trụ sở TM của họ sẽ đc coi là trụ sở nào đó có mối liên hệ chặt chẽ nhất đối với HĐ` và đối với việc thực hiện HĐ` đó, có tính tới những tình huống mà các bên đều biết or đều dự đoán đc vào bất kỳ lúc nào trc' or vào thời điểm HĐ`.
b. Nếu một bên không có trụ sở thương mại thì sẽ lấy nơi cư trú thường xuyên của họ.
Ðiều 11:
HĐMB k cần fải đc ký kết or x'nhận bằng vbản hay phải tuân thủ 1 y/c nào khác về hình thức của HĐ`. HĐ` có thể đc chứg minh bằg mọi cách, kể cả nhữg lời khai của nhân chứg.
Ðiều 12:
Bất kỳ qđịnh nào của điều 11, điều 29 hoặc phần thứ 2 của CƯ' này cho phép HĐMB, vc thay đổi hoặc đình chỉ HĐ` theo sự thỏa thuận của các bên hoặc đơn chào hàng và chấp nhận đơn chào hàng hay bất kỳ sự thể hiện ý chí nào của các bên được lập và k phải dưới hình thức viết tay mà dưới bất cứ hình thức nào sẽ k đc áp dụng khi dù chỉ 1 trong số các bên có trụ sở TM đặt ở nước là th`viên của CƯ' mà nước đó đã tuyên bố bảo lưu theo điều 96 của CƯ' này. Các bên k đc q` làm trái với điều này hoặc sửa đổi hiệu lực của nó.
Ðiều 13:
Theo tinh thần của Công ước này, điện báo và telex cũng được coi là hình thức văn bản.

PHẦN II: KÝ KẾT HỢP ĐỒNG
Ðiều 14:
1. Một đề nghị ký kết HĐ` gửi cho một hay nhiều ng x'định đc coi là 1 chào hàg nếu có đủ chính xác và nếu nó chỉ rõ ý chí của ng chào hàg muốn tự ràg buộc mình trong tr`hợp có sự chấp nhận chào hàg đó. Một đề nghị là đủ chính xác khi nó nêu rõ HH' và ấn định số lượg về giá cả 1 cách trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc qđịnh thể thức xác định những yếu tố này.
2. Một đề nghị gửi cho những người không xác định chỉ được coi là một lời mời làm chào hàng, trừ phi người đề nghị đã phát biểu rõ ràng điều trái lại.
Ðiều 15:
1. Chào hàng có hiệu lực khi nó tới nơi người được chào hàng.
2. Chào hàng dù là loại chào hàng cố định, vẫn có thể bị hủy nếu như thông báo về việc hủy chào hàng đến người được chào hàng trước hoặc cùng lúc với chào hàng.
Ðiều 16:
1. Cho tới khi HĐ` đc giao kết, ng chào hàng vẫn có thể thu hồi chào hàg, nếu như thôg báo về vc thu hồi đó tới nơi ng đc chào hàg trc' khi ng này gửi thôg báo chấp nhận chào hàg.
2. Tuy nhiên, chào hàng không thể bị thu hồi:
a. Nếu nó chỉ rõ, bằng cách ấn định một thời hạn xác định để chấp nhận hay bằng cách khác, rằng nó không thể bị thu hồi, hoặc
b. Nếu một cách hợp lý người nhận coi chào hàng là không thể thu hồi được và đã hành động theo chiều hướng đó.
Ðiều 17:
Chào hàng, dù là loại cố định, sẽ mất hiệu lực khi người chào hàng nhận được thông báo về việc từ chối chào hàng.
Ðiều 18:
1. Một lời tuyên bố hay một hành vi khác của người được chào hàng biểu lộ sự đồng ý với chào hàng cấu thành chấp nhận chào hàng. Sự im lặng hoặc bất hợp tác vì không mặc nhiên có giá trị một sự chấp nhận.
2. Chấp nhận chào hàng có hiệu lực từ khi người chào hàng nhận được chấp nhận. Chấp thuận chào hàng k phát sinh hiệu lực nếu sự chấp nhận ấy k được gửi tới người chào hàng trong thời hạn mà ng này đã qđịnh trong chào hàng, hoặc nếu thời hạn đó k được quy định như vậy, thì trong một thời hạn hợp lý, xét theo các tình tiết của sự giao dịch, trong đó có xét đến tốc độ của các phương tiện liên lạc do người chào hàng sử dụng. Một chào hàng bằng miệng phải được chấp nhận ngay trừ phi các tình tiết bắt buộc ngược lại.
3. Tuy nhiên nếu do hiệu lực của chào hàg or do thực tiễn đã có jữa 2 bên trog mối qhệ tươg hỗ hoặc tập quán thì ng được chào hàg có thể chứg tỏ sự chấp thuận của mình bằng cách làm một hành vi nào đó như hành vi lquan đến việc gửi hàg hay trả tiền chẳg hạn dù họ k thôg báo cho ng chào hàg thì chấp nhận chào hàg chỉ có hiệu lực từ khi nhữg h`vi đó đc thực hiện với điều kiện là nhữg h`vi đó phải đc thực hiện trog thời hạn đã qđịnh tại điểm trên.
Ðiều 19:
1. Một sự phúc đáp có khuynh hướg chấp nhận chào hàg nhưg có chứa đựg nhữg điểm bổ sug, bớt đi hay các sửa đổi khác thì đc coi là từ chối chào hàg và cấu thành 1 hoàn giá.
2. Tuy nhiên một sự phúc đáp có khuynh hướng chấp nhận chào hàng nhưg có chứa đựg các đ`khoản bổ sung hay nhữg điều khoản khác mà k làm biến đổi một cách cơ bản ndung của chào hàg thì đc coi là chấp nhận chào hàg, trừ phi ng chào hàg ngay lập tức k biểu hiện bằg miệg để phản đối nhữg điểm khác biệt đó hoặc gửi thôg báo về sự phản đối của mình cho ng được chào hàng. Nếu ng chào hàng k làm như vậy, thì nội dung của hợp đồng sẽ là nội dung của chào hàng với những sự sửa đổi nêu trong chấp nhận chào hàng.
3. Các yếu tố bổ sung hay sửa đổi lwan đến các đ`kiện giá cả, thanh toán, đến phẩm chất và số lượg HH', địa điểm và th`hạn giao hàng, đến fạm vi trách nhiệm của các bên hay đến sự giải q' trah chấp đc coi là nhữg đ`kiện làm biến đổi 1 cách cơ bản ndug của chào hàg.
Ðiều 20:
1. Thời hạn để chấp nhận chào hàng do người chào hàng quy định trong điện tín hay thư bắt đầu tính từ lúc bức điện được giao để gửi đi hoặc vào ngày ghi trên thư hoặc nếu ngày đó không có thì tính từ ngày bưu điện đóng dấu trên bì thư. Thời hạn để chấp nhận chào hàng do người chào hàng quy định bằng điện thoại, bằng telex hoặc bằng phương tiện thông tin liên lạc khác, bắt đầu tính từ thời điểm người được chào hàng nhận được chào hàng.
2. Các ngày lễ chính thức hay ngày nghỉ việc rơi vào khoảg th`hạn đc qđịnh để chấp nhận chào hàg k đc trừ, khi tính th`hạn đó. Tuy nhiên, nếu k báo về vc chấp nhận chào hàg không thể giao tại địa chỉ của ng chào hàg vào ngày cuối cùg của th`hạn qđịnh bởi vì ngày cuối cùg đó là ngày lễ hay ngày nghỉ vc tại nơi có trụ sở thương mại của ng chào hàng, thì thời hạn chấp nhận chào hàg sẽ đc kéo dài tới ngày làm việc đầu tiên kế tiếp các ngày đó.
Ðiều 21:
1. Một chấp nhận chào hàg muộn màg cũng có hiệu lực của một chấp nhận nếu ng chào hàg fải thôg báo miệg k chậm trễ cho ng nhận chào hàg or gửi cho ng này 1 thôg báo về vc đó.
2. Nếu thư từ hay vbản khác do ng nhận chào hàg gửi đi chứa đựg 1 sự chấp nhận chậm trễ mà thấy rõ rằg nó đã đc gửi đi trog nhữg đ`kiện mà, nếu sự chuyển giao bình thườg, nó đã đến tay ng chào hàg kịp thời, thì sự chấp nhận chậm trễ đc coi như chấp nhận đến kịp thời, trừ phi k chậm trễ người chào hàng thôg báo miệg hoặc gửi thôg báo bằg vbản cho người được chào hàng biết người chào hàng coi chào hàng của mình đã hết hiệu lực.
Ðiều 22:
Chấp nhận chào hàng có thể bị hủy nếu thông báo về việc hủy chào hàng tới nơi người chào hàng trước hoặc cùng một lúc khi chấp nhận có hiệu lực.
Ðiều 23:
Hợp đồng được coi là đã ký kết kể từ lúc sự chấp nhận chào hàng có hiệu lực chiểu theo các quy định của công ước này.
Ðiều 24:
Theo tinh thần của Phần II CƯ' này, một chào hàng, một thông báo chấp nhận chào hàng hoặc bất cứ một sự thể hiện ý chí nào cũng được coi là "tới nơi" người được chào hàng khi được thông tin bằng lời nói với người này, hoặc được giao bằng bất cứ phương tiện nào cho chính người được chào hàng tại trụ sở thương mại của họ, tại địa chỉ bưu chính hoặc nếu họ không có trụ sở thương mại hay địa chỉ bưu chính thì gửi tới nơi thường trú của họ.
PHẦN BA: MUA BÁN HÀNG HOÁ
CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Ðiều 25:
Một sự vi phạm HĐ` do 1 bên gây ra là vi phạm cơ bản nếu sự vi phạm đó làm cho bên kia bị thiệt hại mà người bị thiệt hại, trong một chừng mực đáng kể bị mất cái mà họ có quyền chờ đợi trên cơ sở hợp đồng, trừ phi bên vi phạm không tiên liệu được hậu qủa đó và một người có lý trí minh mẫn cũng sẽ không tiên liệu được nếu họ cũng ở vào hoàn cảnh tương tự.
Ðiều 26:
Một lời tuyên bố về việc hủy hợp đồng chỉ có hiệu lực nếu được thông báo cho bên kia biết.
Ðiều 27:
Bởi vì trong Phần II của CƯ' này k có qđịnh gì khác nên, trong trườg hợp, nếu thôg báo y/c hay thôg tin khác đã đc thực hiện bởi một bên của HĐ` chiếu theo Phần III này và bằg 1 phươg tiện thích hợp với hoàn cảnh, thì 1 sự chậm trễ or lầm lẫn trog vc chuyển jao thôg tin or sự thôg tin kh đến ng nhận, cũg sẽ kh làm bên đó mất q` viện dẫn các thôg tin của mình.
Ðiều 28:
If 1 bên có q` y/c bên kia fải thi hành 1 ng~vụ nào đó thì chiếu theo các qđịnh của CƯ' này,Tòa án kh bị bắt buộc fải đưa ra fán q` buộc bên kia thực hiện thực sự HĐ` trừ tr`hợp nếu TA' ra fán q' đó trên cơ sở luật nước mình đối với các HĐMB tươg tự k do CƯ' này đ`chỉnh.
Ðiều 29:
1. Một HĐ` có thể được sửa đổi hay chấm dứt bằng thỏa thuận đơn thuần giữa các bên.
2. Một HĐ` bằg vbản chứa đựng một điều khoản qđịnh rằng mọi sự sửa đổi hoặc chấm dứt HĐ` phải đc các bên làm bằng vbản thì k thể bị sửa đổi hay chấm dứt theo thỏa thuận giữa các bên dưới một hình thức khác. Tuy nhiên hành vi của mỗi bên có thể không cho phép họ được viện dẫn điều khoản ấy trong chừng mực nếu bên kia căn cứ vào hành vi này.
CHƯƠNG II: NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN
Ðiều 30:
Người bán có nghĩa vụ giao hàng, giao chứng từ liên quan đến hàng hoá và chuyển giao quyền sở hữu về hàng hoá theo đúng quy định của hợp đồng và của Công ước này.
Mục I: GIAO HÀNG VÀ CHUYỂN GIAO CHỨNG TỪ
Ðiều 31:
Nếu người bán không bắt buộc phải giao hàng tại một nơi nhất định nào đó, thì nghĩa vụ giao hàng của người này là:
a. Nếu hợp đồng mua bán quy định cả việc vận chuyển hàng hoá thì người bán phải giao hàng cho người chuyên chở đầu tiên để chuyển giao cho người mua.
b. Nếu trong những trường hợp không dự liệu bởi điểm nói trên, mà đối tượng của hợp đồng mua bán là hàng đặc định hoặc là hàng đồng loại phải được trích ra từ một khối lượng dự trữ xác định hoặc phải được chế tạo hay sản xuất ra và vào lúc ký kết hợp đồng, các bên đã biết rằng hàng đã có hay đã phải được chế tạo hoặc sản xuất ra tại một nơi nào đó thì người bán phải có nghĩa vụ đặt hàng dưới quyền định đoạt của người mua tại nơi đó.
c. Trong các trường hợp khác, người bán có nghĩa vụ đặt hàng dưới quyền định đoạt của người mua tại nơi nào mà người bán có trụ sở thương mại vào thời điểm ký kết hợp đồng.
Ðiều 32:
1. Nếu chiếu theo HĐ` hay CƯ' này, NB' giao hàng cho 1 người chuyên chở, và nếu hàng k đc cá biệt hoá 1 cách rõ ràg dành cho mục đích của HĐ` bằg cách ghi ký mã hiệu trên HH', bằg các chứng từ chuyên chở hay bằg 1 cách khác, thì NB' phải thông báo cho NM biết về việc họ đã gửi hàng kèm theo chỉ dẫn về HH'.
2. Nếu NB' có nghĩa vụ phải thu xếp việc chuyên chở hàng hoá, thì họ phải ký kết các HĐ` cần thiết để việc chuyên chở được thực hiện tới đích, bằng các phươg tiện chuyên chở thích hợp với hoàn cảnh cụ thể và theo các đ`kiện thôg thườg đối với phươg thức chuyên chở.
3. Nếu người bán không có nghĩa vụ phải bảo hiểm hàng hoá trong quá trình hàng chuyên chở, thì họ phải cung cấp cho người mua, nếu người này yêu cầu, mọi thông tin cần thiết mà họ có thể giúp người mau ký kết hợp đồng bảo hiểm.
Ðiều 33: Người bán phải giao hàng
a) Ðúng vào ngày giao hàng mà hợp đồng đã quy định, hay có thể xác định được bằng cách tham chiếu vào hợp đồng.
b) Vào bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian được hợp đồng ấn định hay có thể xác định được khoảng thời gian giao hàng bằng cách tham chiếu vào hợp đồng, nếu như không thể căn cứ vào các tình tiết để biết ngày giao hàng mà người mua ấn định là ngày nào.
c) Trong trường hợp khác, trong một thời gian hợp lý sau khi hợp đồng được ký kết.
Ðiều 34:
Nếu NB' phải có nghĩa vụ phải giao các chứng từ liên quan đến hàng hoá thì họ phải thi hành nghĩa vụ này đúng thời hạn, đúng địa điểm và đúng hình thức như quy định trong hợp đồng. Trong trường hợp người bán giao chứng từ trước kỳ hạn, thì họ có thể, trước khi hết thời hạn quy định sẽ giao chứng từ, loại bỏ bất kỳ điểm nào không phù hợp với chứng từ với điều kiện là việc làm này không gây cho người mua một trở ngại hay phí tổn vô lý nào. Tuy nhiên, người mua vẫn có quyền đòi người bán bồi thường thiệt hại chiếu theo Công ước này.
Mục II: TÍNH PHÙ HỢP CỦA HÀNG HOÁ VÀ QUYỀN CỦA NGƯỜI THỨ BA
Ðiều 35:
1. Người bán giao hàng đúng số lượng, phẩm chất và mô tả như quy định trong hợp đồng, và đúng bao bì hay đóng gói như hợp đồng yêu cầu.
2. Ngoại trừ những trường hợp đã được các bên thỏa thuận khác, hàng hóa bị coi là không phù hợp với hợp đồng nếu:
a. Hàng hóa không thích hợp cho các mục đích sử dụng mà các hàng hóa cùng loại vẫn thường đáp ứng.
b. Hàng không thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào mà người bán đã trực tiếp hoặc gián tiếp biết được vào lúc ký hợp đồng, trừ trường hợp nếu căn cứ vào các hoàn cảnh cụ thể có thể thấy rằng không dựa vào ý kiến hay sự phán đoán của người bán hoặc nếu đối với họ làm như thế là không hợp lý.
c. Hàng không có các tính chất của hàng mẫu hoặc kiểu dáng mà người bán đã cung cấp cho người mua.
d. Hàng không được đóng phong bì theo cách thông thường cho những hàng cùng loại hoặc, nếu không có cách thông thường, thì bằng cách thích hợp để giữ gìn và bảo vệ hàng hoá đó.
3. Người bán không chịu trách nhiệm về việc giao hàng không đúng hợp đồng như đã nêu trong các điểm từ a đến d của khoản trên nếu như người mua đã biết hoặc không thể không biết về việc hàng không phù hợp vào lúc ký kết hợp đồng.
Ðiều 36:
1. Người bán chịu trách nhiệm chiếu theo hợp đồng và Công ước này, về mọi sự không phù hợp nào của hàng hóa mà sự không phù hợp đó vào lúc chuyển giao quyền rủi ro sang người mua, ngay cả khi sự không phù hợp của hàng hóa chỉ được phát hiện sau đó.
2. Người bán cũng chịu trách nhiệm về mọi sự không phù hợp của hàng hóa xảy ra sau thời điểm đã nói ở điểm trên và là hậu quả của việc người bán vi phạm bất cứ một nghĩa vụ nào của mình, kể cả việc không thể hoàn toàn đảm bảo rằng trong một thời hạn nào đó, hàng hóa vẫn thích hợp cho mục đích sử dụng thông thường hay mục đích cụ thể hoặc vẫn duy trì được những tính chất hay đặc tính đã quy định.
Ðiều 37:
Trong trường hợp giao hàng trước thời hạn, NB' có q`, cho tới trc' khi hết hạn jao hàg, jao một fần hay 1 số lượg thiếu, or giao hàg mới thay cho hàg đã jao k fù hợp với HĐ`, or khắc fục mọi sự k fù hợp của HH' đã jao với đ`kiện là vc làm đó của NB' k gây cho NM 1 trở ngại hay fí tổn vô lý nào. Tuy nhiên NM có q` đòi hỏi b`thườg thiệt hại chiếu theo CƯ' này.
Ðiều 38:
1. Người mua phải kiểm tra hàng hóa hoặc bảo đảm đã có sự kiểm tra hàng hóa trong một thời hạn ngắn nhất mà thực tế có thể làm được tuỳ tình huống cụ thể.
2. Nếu hợp đồng có quy định về việc chuyên chở hàng hóa, thì việc kiểm tra hàng có thể được dời lại đến lúc hàng tới nơi đến.
3. Nếu địa điểm đến của hàng bị thay đổi trong thời gian hàng đang trên đường vận chuyển hoặc hàng được NM gửi đi tiếp và khi đó người mua không có khả năng hợp lý để kiểm tra hàng hóa, còn người bán đã biết hay đáng lẽ phải biết khi ký kết hợp đồng về khả năng đổi lộ trình hay gửi tiếp đó, thì việc kiểm tra có thể được dời lại đến khi hàng tới nơi đến mới.
Ðiều 39:
1. Người mua bị mất quyền khiếu nại về việc hàng hóa không phù hợp hợp đồng nếu người mua không thông báo cho người bán những tin tức về việc không phù hợp đó trong một thời hạn hợp lý kể từ lúc người mua đã phát hiện ra sự không phù hợp đó.
2. Trong mọi trường hợp, người mua bị mất quyền khiếu nại về việc hàng không phù hợp với hợp đồng nếu họ không thông báo cho người bán biết về việc đó chậm nhất trong thời hạn 2 năm kể từ ngày hàng hóa đã thực sự được giao cho người mua trừ phi thời hạn này trái ngược với thời hạn bảo hành quy định trong hợp đồng.
Ðiều 40:
Người bán không có quyền viện dẫn các quy định của các điều 38 và 39 nếu như sự không phù hợp của hàng hóa liên quan đến các yếu tố mà người bán đã biết hoặc không thể không biết và họ đã không thông báo cho người mua.
Ðiều 41:
Người bán phải giao những hàng hóa không bị ràng buộc bởi bất cứ quyền hạn hay yêu sách nào của người thứ ba trừ trường hợp người mua đồng ý nhận loại hàng bị ràng buộc vào quyền hạn và yêu sách như vậy. Tuy nhiên, nếu những quyền hạn và yêu sách đó được hình thành trên cơ sở sở hữu công nghiệp hay sở hữu trí tuệ khác thì nghĩa vụ của người bán sẽ được điều chỉnh theo điều 42.
Ðiều 42:
Người bán phải giao những hàng hóa không bị ràng buộc bởi bất cứ quyền hạn hay yêu sách nào của người thứ ba trên cơ sở sở hữu trí tuệ khác mà người bán đã biết hoặc không biết vào thời điểm ký kết hợp đồng, với điều kiện nếu các quyền và yêu sách nói trên được hình thành trên cơ sở sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ khác.
a. Chiểu theo pháp luật của quốc gia nơi hàng hóa sẽ được bán lại hay sử dụng bằng cách khác, nếu các bên có dự đoán vào lúc ký kết hợp đồng rằng hàng hóa sẽ được bán lại hay sử dụng bằng cách khác tại quốc gia đó, hoặc là:
b. Trong mọi trường hợp khác - chiểu theo luật pháp của quốc gia có trụ sở thương mại của người mua.
Trong trường hợp sau đây, người bán không bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ nêu trên, nếu:
a. Vào lúc ký kết hợp đồng, người mua đã biết hoặc không thể không biết về sự hiện hữu của quyền lợi hay yêu sách nói trên, hoặc là:
b. Quyền lợi hay yêu sách bắt nguồn từ sự kiện người bán đã tuân theo các bản thiết kế kỹ thuật, hình vẽ, công thức hay những số liệu cơ sở do người mua cung cấp.
Ðiều 43:
1. NM mất q` khiếu nại dựa vào các qđịnh của điều 41 và điều 42 nếu như họ k thôg báo cho NB' những tin tức về tính chất của q` hạn hay yêu sách của người thứ 3, trong một thời hạn hợp lý kể từ lúc NM đã biết hay đáng lẽ phải biết về quyền hoặc yêu sách đó.
2. NB' k có q` viện dẫn những sự quy định từ điểm 1 nêu trên nếu người bán đã biết về quyền hạn hay yêu sách của người thứ ba và về tính chất của quyền hạn hay yêu sách đó.
Ðiều 44:
Bất chấp những quy định của điểm 1 điều 39 và khoản 1 điều 43, người mua có thể giảm giá chiếu theo điều 50 hay đòi bồi thường thiệt hại, ngoại trừ khoản lợi bị bỏ lỡ, nếu người mua có lý do hợp lý để giải thích vì sao họ không thông báo tin tức cần thiết cho người bán.
Mục III: CÁC BIỆN PHÁP BẢO HỘ HỢP LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI BÁN VI PHẠM HỢP ĐỒNG.
Ðiều 45:
1. Nếu người bán đã không thực hiện một nghĩa vụ nào đó của họ phát sinh từ hợp đồng mua bán hay Công ước này, thì người mua có căn cứ để:
a. Thực hiện những quyền hạn của mình theo quy định tại các điều từ 46 đến 52.
b. Ðòi bồi thường thiệt hại như đã quy định tại các điều từ 74 đến 77.
2. NM k mất q` đòi b`thường thiệt hại khi họ use q` dùg một biện pháp bảo hộ pháp lý khác.
3. Không 1 thời hạn trì hoãn nào có thể được Tòa án hay Trọng tài ban cho NB' khi NM use đến bất kỳ biện pháp bảo hộ pháp lý nào trong trường hợp người bán vi phạm HĐ`.
Ðiều 46:
1. Người mua có thể yêu cầu người bán phải thực hiện nghĩa vụ, trừ phi người mua sử dụng một biện pháp bảo hộ pháp lý không hợp với yêu cầu đó.
2. Nếu hàng hóa không phù hợp với hợp đồng thì người mua có thể đòi người bán phải giao hàng thay thế nếu sự không phù hợp đó tạo thành một sự vi phạm cơ bản hợp đồng và yêu cầu về việc thay thế hàng phải được đặt ra cùng một lúc với việc thông báo những dữ kiện chiếu theo điều 39 hoặc trong một thời hạn hợp lý sau đó.
3. Nếu HH' k phù hợp với HĐ`, NM có q` đòi NB' phải loại trừ sự k phù hợp ấy, trừ những tr`hợp khi điều này k hợp lý xét theo tất cả các tình tiết. Việc yêu cầu loại trừ sự không phù hợp của hàng hóa so với hợp đồng phải được tiến hành hoặc là cùng một lúc với thông báo những dữ kiện chiếu theo điều 39 hoặc trong một thời hạn hợp lý sau đó.
Ðiều 47:
1. NM có thể cho NB' thêm một thời hạn bổ sung hợp lý để NB' thực hiện nghĩa vụ.
2. Trừ phi NM đã đc NB' thông báo rằng NB' sẽ k thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời hạn bổ sung đó, NM k đc use đến bất cứ biện pháp bảo hộ pháp lý nào trong trường hợp NB' vi phạm HĐ` trc' khi thời hạn bổ sung kết thúc. Tuy nhiên ngay cả trong tr`hợp này NM cũng k mất q` đòi bồi thường thiệt hại do NB' chậm trễ trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình.
Ðiều 48:
1. Với đ`kiện tuân thủ qđịnh của điều 49 NB' có thể, ngay cả sau khi hết th`hạn jao hàg, loại trừ mọi thiếu sót trog vc thực hiện nghĩa vụ của mình, fí tổn do NB' chịu, với đ`kiện là điều đó k kéo theo 1 sự chậm trễ vô lý mà k gây ra cho NM nhữg trở ngại phi lý hay tình hình bất định về vc NB' pfi hoàn trả các fí tổn mà NM gánh chịu. Tuy nhiên, NM duy trì q` đòi b`thườg thiệt hại chiếu theo CƯ' này.
2. Nếu NB' y/c NM cho biết là NM có chấp nhận vc loại trừ thiếu sót nói trên của NB' hay k & nếu NM k đáp ứg y/c này của NB' trog 1 th`hạn hợp lý, thì NB' có thể loại trừ thiếu sót đó trog phạm vi th`hạn mà NB' đã ghi trog đơn yêu cầu. NM không thể, trước khi mãn hạn ấy, use bất cứ biện pháp bảo hộ pháp lý nào k thích hợp cho vc thi hành nghĩa vụ của NB'.
3. Nếu NB' thông báo cho NM rằng NB' sẽ thực hiện vc loại trừ thiếu sót trong 1 thời hạn ấn định thì cần hiểu rằng thông báo nói trên bao gồm cả yêu cầu NM cho biết họ chấp nhận việc loại trừ thiếu sót hay không chiếu theo quy định của khoản 2 nói trên.
4. Yêu cầu hay thông báo của người bán theo quy định của các khoản 2 hay 3 của điều này sẽ không có hiệu lực nếu người mua không nhận được.
Ðiều 49:
1. Người mua có thể tuyên bố hủy hợp đồng:
a. Nếu việc người bán không thực hiện một nghĩa vụ nào đó của họ phát sinh từ hợp đồng hay từ Công ước này cấu thành một vi phạm chủ yếu đến hợp đồng, hoặc:
b. Trog tr`hợp k jao hàng: Nếu NB ' k giao hàg trog th`gian đã đc NM ja hạn thêm cho họ chiếu theo khoản 1 điều 47 or nếu NB' tuyên bố sẽ k giao hàg trog th`gian đc ja hạn này.
2. Tuy nhiên trong trường hợp nếu người bán đã giao hàng thì người mua sẽ mất quyền hủy hợp đồng nếu người mua đã không tuyên bố hủy hợp đồng.
a. Khi người mua giao hàng chậm trong một thời hạn hợp lý kể từ lúc người mua đã biết rằng việc giao hàng đã được thực hiện.
b. Ðối với mọi trường hợp vi phạm trừ trường hợp giao hàng chậm trễ, trong một thời hạn hợp lý:
i. Kể từ lúc người mua đã biết hay đáng lẽ phải biết về sự vi phạm đó.
ii. Sau khi đã hết mọi thời hạn mà người mua đã gia hạn thêm cho người bán chiếu theo khoản 1 điều 47 hoặc sau khi người bán đã tuyên bố rằng, họ sẽ không thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời hạn đã được gia hạn thêm đó, hoặc:
iii. Sau khi đã hết mọi thời hạn bổ sung mà NB' đã yêu cầu chiếu theo khoản 2 điều 48 hay sau khi NM đã tuyên bố là họ không chấp nhận cho người bán thực hiện nghĩa vụ.
Ðiều 50:
Trong trường hợp hàng hóa không phù hợp với hợp đồng, dù tiền hàng đã được trả hay chưa người mua có thể giảm giá hàng theo tỷ lệ căn cứ vào sự sai biệt giữa giá trị thực của hàng hóa vào lúc giao hàng và giá trị của hàng hóa nếu hàng phù hợp hợp đồng vào lúc giao hàng. Tuy nhiên, nếu người bán loại trừ mọi thiếu sót trong việc thực hiện nghĩa vụ chiếu theo điều 37 hoặc điều 48 hoặc nếu người mua từ chối chấp nhận việc thực hiện của người bán chiếu theo các điều này thì người mua không được giảm giá hàng.
Ðiều 51:
1. Nếu người bán chỉ giao một phần hàng hóa hoặc nếu chỉ một phần hàng hóa đã giao phù hợp với hợp đồng thì các điều 46 đến 50 sẽ được áp dụng đối với phần hàng hóa thiếu hoặc phần hàng không phù hợp với hợp đồng.
2. NM chỉ được tuyên bố hủy bỏ toàn bộ HĐ`, nếu vc k thực hiện HĐ` hoặc một phần hàng giao không phù hợp với hợp đồng cấu thành một sự vi phạm chủ yếu hợp đồng.
Ðiều 52:
1. Nếu người bán giao hàng trước thời hạn quy định thì người mua được quyền lựa chọn hoặc chấp nhận hoặc từ chối việc giao hàng đó.
2. Nếu người bán giao một số lượng nhiều hơn số lượng quy định trong hợp đồng, thì người mua có thể chấp nhận hay từ chối việc giao số lượng phụ trội, nếu người mua chấp nhận toàn bộ hoặc một phần số lượng phụ trội nói trên thì người mua phải trả tiền hàng phụ trội. Nếu người mua chấp nhận toàn bộ hoặc một phần số lượng phụ trội nói trên thì người mua phải trả tiền hàng phụ trội theo giá hợp đồng quy định.
CHƯƠNG III: NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA
Ðiều 53:
Người mua có nghĩa vụ thanh toán tiền hàng và nhận hàng theo quy định của hợp đồng và của Công ước này.
MỤC I: THANH TOÁN TIỀN HÀNG
Ðiều 54:
Nghĩa vụ thanh toán tiền hàng của người mua bao gồm các việc áp dụng các biện pháp tuân thủ các thủ tục mà hợp đồng hoặc luật lệ đòi hỏi để có thể thực hiện được thanh toán tiền hàng.
Ðiều 55:
Trong những trường hợp, nếu hợp đồng đã được ký kết một cách hợp pháp, nhưng trong hợp đồng không quy định giá cả một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc không quy định cách xác định giá thì được phép suy đoán rằng, các bên, trừ phi có quy định trái ngược, đã có ngụ ý dựa vào giá đã được ấn định cho loại hàng hóa như vậy khi hàng hóa này được đem bán trong những điều kiện tương tự của ngành buôn bán hữu quan.
Ðiều 56:
Nếu giá cả được ấn định theo trọng lượng của hàng hóa thì trong trường hợp có nghi ngờ, giá sẽ được xác định theo trọng lượng tịnh.
Ðiều 57:
1. Nếu người mua không có nghĩa vụ phải thanh toán tiền hàng tại một địa điểm quy định nào đó thì họ phải trả tiền cho người bán:
a. Tại nơi có trụ sở thương mại của người bán hoặc:
b. Tại nơi giao hàng hoặc chứng từ nếu việc trả tiền phải được làm cùng lúc với việc giao hàng hoặc chứng từ.
2. Người bán phải gánh chịu mọi sự gia tăng phí tổn để thực hiện việc thanh toán do sự thay đổi địa điểm của trụ sở thương mại của mình sau khi hợp đồng được ký kết.
Ðiều 58:
1. Nếu người mua không có nghĩa vụ phải trả tiền vào một thời hạn cụ thể nào nhất định, thì họ phải trả khi, chiếu theo hợp đồng và Công ước này, người bán đặt dưới quyền định đoạt của người mua, hoặc hàng hóa hoặc các chứng từ nhận hàng. Người bán có thể đặt điều kiện phải thanh toán như vậy để đổi lại việc họ giao hàng hoặc chứng từ.
2. Nếu hợp đồng quy định việc chuyên chở hàng hóa, người bán có thể gửi hàng đi với điều kiện là hàng hay chứng từ nhận hàng chỉ được giao cho người mua khi người mua thanh toán tiền hàng.
3. Người mua không có nghĩa vụ phải thanh toán tiền hàng trước khi họ có thể kiểm tra hàng hóa, trừ những trường hợp mà có thể thức giao hàng hay trả tiền do các bên thỏa thuận không cho phép làm việc đó.
Ðiều 59:
Người mua phải trả tiền vào ngày thanh toán đã quy định hoặc có thể được xác định theo hợp đồng và Công ước này, mà không cần có một lời yêu cầu hay việc thực hiện một thủ tục nào khác về phía người bán.
MỤC II: NHẬN HÀNG
Ðiều 60:
Nghĩa vụ nhận hàng của người mua gồm:
a. Thực hiện mọi hành vi mà người ta có quyền chờ đợi ở họ một cách hợp lý để cho phép người bán thực hiện việc giao hàng và.
b. Tiếp nhận hàng hóa.
MỤC III: CÁC BIỆN PHÁP BẢO HỘ PHÁP LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI MUA VI PHẠM HỢP ĐỒNG
Ðiều 61:
1. Nếu người mua không thực hiện một nghĩa vụ nào đó theo hợp đồng mua bán hay bản Công ước này, thì người bán có thể:
a. Thực hiện các quyền quy định tại các điều 62 và 65.
b. Ðòi bồi thường thiệt hại như quy định tại các điều từ 74 đến 77.
2. Người bán không mất quyền đòi bồi thường thiệt hại khi họ sử dụng quyền áp dụng các biện pháp bảo hộ pháp lý khác
3. K 1 thời hạn gia hạn nào có thể được tòa án hay Trọng tài ban cho NM khi NB' viện dẫn 1 biện pháp bảo hộ pháp lý nào đó mà họ có q` use trong tr`hợp NM vi phạm HĐ`.
Ðiều 62:
NB' có thể yêu cầu NM trả tiền, nhận hàng hay thực hiện các nghĩa vụ khác của NM, trừ phi họ use 1 biện pháp bảo hộ pháp lý khác k thích hợp với các yêu cầu đó.
Ðiều 63:
1. NB' có thể chấp nhận cho NM 1 thời hạn bổ sug hợp lý để thực hiện nghĩa vụ của mình.
2. Trừ fi nhận đc th/báo of NM cho biết sẽ k thực hiện nghĩa vụ trog th`jan ấy, NB',trc' khi mãn hạn,k thể viện dẫn bất cứ 1 biện fáp bảo hộ p'lý nào mà họ đc use trog tr`hợp NM vi fạm HĐ`.Tuy nhiên, do sự vc này,NB' k mất q` đòi b`thườg thiệt hại vì NM chậm thực hiện ng~vụ.
Ðiều 64:
1. Người bán có thể tuyên bố hủy hợp đồng:
a. Nếu sự kiện người mua không thi hành nghĩa vụ nào đó của họ theo hợp đồng hay Công ước hay cấu thành một sự vi phạm chủ yếu hợp đồng, hoặc.
b. Nếu NM k thi hành nghĩa vụ trả tiền hoặc k nhận hàg trog th`hạn bổ sug mà NB' chấp nhận cho họ chiếu theo khoản 1 điều 63 hay nếu họ tuyên bố sẽ k làm vc đó trog thời hạn ấy.
2. Tuy nhiên trog nhữg trường hợp khi người mua đã trả tiền, người bán mất quyền tuyên bố hủy hợp đồng nếu họ không làm việc này:
a. Trog tr`hợp NM chậm thực hiện nghĩa vụ - trc' khi NB' biết nghĩa vụ đã đc thực hiện,or:
b. Trog tr`hợp NM vi fạm bất cứ nghĩa vụ nào khác ngoài việc chậm trễ - trog 1 th`hạn hợp lý:
- Kể từ lúc người bán đã biết hay đáng lẽ phải biết sự vi phạm đó, hoặc:
- Sau khi hết mọi thời hạn bổ sung mà NB' chấp nhận chiếu theo khoản 1 điều 63 hay sau khi NM đã tuyên bố rằng họ sẽ k thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời hạn bổ sung đó.
Ðiều 65:
1. Nếu theo HĐ` NM phải xác định hình dáng, kích thước hay những đặc điểm khác đặc trưng của HH' và nếu NM không làm điều ấy vào thời hạn đã thỏa thuận hay trong một thời hạn hợp lý kể từ lúc nhận đc yêu cầu của NB', thì NB' có thể tự mình xác định HH' chiếu theo nhu cầu của NM mà họ có thể biết mà không làm hại đến các quyền lợi khác.
2. Nếu chính NB' tự mình thực hiện vc x'định HH', họ fải báo chi tiết cho NM biết ndung vc x'định và cho NM một thời hạn hợp lý để người này có thể xác định khác. Nếu, sau khi nhận được thông báo của người bán mà người mua không sử dụng khả năng này trong thời hạn nói trên, thì sự xác định hàng hóa do người bán thực hiện có tính chất bắt buộc.
CHƯƠNG IV: CHUYỂN RỦI RO
Ðiều 66:
Vc mất mát hay hư hỏng HH' xảy ra sau khi rủi ro chuyển sag NM k miễn trừ cho ng này nghĩa vụ fải trả tiền, trừ phi vc mất mát hay hư hỏg ấy là do hành độg của NB' gây nên.
Ðiều 67:
1. Khi hợp đồng mua bán quy định việc vận chuyển hàng hóa và người bán không bị buộc phải giao hàng tại nơi xác định, rủi ro được chuyển sang người mua kể từ lúc hàng được giao cho người chuyên chở thứ nhất để chuyển giao cho người mua chiếu theo hợp đồng mua bán. Nếu người bán bị buộc phải giao hàng cho một người chuyên chở tại một nơi xác định, các rủi ro không được chuyển sang người mua nếu hàng hóa chưa được giao cho người chuyên chở tại nơi đó. Sự kiện người bán được phép giữ lại các chứng từ nhận hàng không ảnh hưởng gì đến sự chuyển giao rủi ro.
2. Tuy nhiên, rủi ro k đc chuyển sag NM nếu HH' k đc đặc định hóa rõ ràg cho mục đích của HĐ` hoặc bằng cách ghi ký mã hiệu trên HH', bằng các chứng từ chuyên chở, bằng một thông báo gửi cho NM hoặc bằng bất cứ phương pháp nào khác.
Ðiều 68:
Người mua nhận rủi ro về mình đối với những hàng hóa bán trên đường vận chuyển kể từ lúc hàng hóa được giao cho người chuyên chở là người đã phát chứng từ xác nhận một hợp đồng vận chuyển. Tuy nhiên, nếu vào lúc ký kết hợp đồng mua bán, người bán đã biết hoặc đáng lẽ phải biết sự kiện hàng hóa đã bị mất mát hay hư hỏng và đã không thông báo cho người mua về điều đó thì việc mất mát hay hư hỏng hàng hóa do người bán phải gánh chịu.
Ðiều 69:
1. Trog các tr`hợp k đc nêu tại các điều 67 và 68, các rủi ro đc chuyển sag NM khi ng này nhận hàg or, nếu họ k làm vc này đúg thời hạn quy định, thì kể từ lúc HH' đc đặt dưới q` định đoạt của NM và NM đã vi phạm HĐ` vì k chịu nhận hàng.
2. Tuy nhiên, nếu NM bị ràng buộc phải nhận hàng tại một nơi khác với nơi có xí nghiệp thương mại của NB', rủi ro đc chuyển giao khi thời hạn giao hàng phải được thực hiện và NM biết rằng HH' đã đc đặt dưới q` định đoạt của họ tại nơi đó.
3. Nếu HĐ` mua bán lwan đến HH' chưa đc cá biệt hóa, hàng chỉ đc coi là đã đặt dưới q` định đoạt của NM khi nào nó đc đặc định hóa rõ ràng cho mục đích của HĐ` này.
Ðiều 70:
Nếu NB' gây ra 1 sự vi phạm chủ yếu đối với HĐ`, thì các qđịh của nhữg điều 67, 68, 69, k ảh hưởg đến q` của NM use các biện fáp bảo hộ p'lý trog tr`hợp xảy ra vi phạm như vậy.
CHƯƠNG V: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG CHO NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN VÀ NGƯỜI MUA
MỤC I: VI PHẠM TRƯỚC VÀ CÁC HỢP ĐỒNG GIAO HÀNG TỪNG PHẦN
Ðiều 71:
1. Một bên có thể ngừg vc thực hiện nghĩa vụ của mình nếu có dấu hiệu cho thấy rằg sau khi HĐ` đc ký kết, bên kia sẽ k thực hiện 1 phần chủ yếu nhữg nghĩa vụ của họ bởi lẽ:
a. Một sự khiếm khuyết nghiêm trọg trog khả năg thực hiện hay trong khi thực hiện HĐ`.
b. Cung cách use của bên kia trong vc chuẩn bị thực hiện hay trong khi thực hiện HĐ`.
2. Nếu NB đã gửi hàng đi khi phát hiện những lý do nêu trong khoản trên, họ có thể ngăn cản k để HH' được giao cho NM ngay cả nếu ng này giữ trong tay chứng từ cho phép họ nhận hàng. Mục này chỉ liên quan đến các quyền của NM và NB' đối với hàng hóa.
3. Một bên nào ngừg vc thực hiện HĐ, k fụ thuộc vào vc đó xảy ra trc hay sau khi hàng gửi đi, thì phải gửi ngay một thông báo về việc đó cho bên kia và phải tiếp tục thực hiện hợp đồng nếu bên kia cung cấp những bảo đảm đầy đủ cho việc thực hiện nghĩa vụ của họ.
Ðiều 72:
1. Nếu trước ngày quy định cho việc thi hành hợp đồng, mà thấy hiển nhiên rằng một bên sẽ gây ra một vi phạm chủ yếu đến hợp đồng, bên kia có thể tuyên bố hợp đồng bị hủy.
2. Nếu có đủ th`jờ, bên nào có ý định tuyên bố HĐ bị hủy thì fải gửi 1 thôg báo hợp lý cho bên kia để cho fép họ cug cấp nhữg bảo đảm đầy đủ rằg họ sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình.
3. Các quy định của khoản trên không áp dụng nếu bên kia đã tuyên bố rằng họ sẽ không thực hiện nghĩa vụ của mình.
Ðiều 73:
1. Nếu hợp đồng quy định giao hàng từng phần và nếu sự kiện một bên không thực hiện một nghĩa vụ có liên quan đến một lô hàng cấu thành một sự vi phạm chủ yếu đến hợp đồng về lô hàng đó thì bên kia có thể tuyên bố hủy hợp đồng về phần lô hàng đó.
2. Nếu sự kiện một bên không thực hiện một nghĩa vụ có liên quan đến bất cứ lô hàng nào cho phép bên kia có lý do xác đáng để cho rằng sẽ có một sự vi phạm chủ yếu đến hợp đồng với các lô hàng sẽ được giao trong tương lai thì họ có thể tuyên bố hủy hợp đồng đối với các lô hàng tương lai đó với điều kiện phải làm việc đó trong một thời hạn hợp lý.
3. NM tuyên bố hủy HĐ đối với bất kỳ lô hàg nào có thể cùg 1lúc, tuyên bố HĐ bị hủy đối với các lô hàg đã jao or đối với các lô hàg sẽ đc jao trog tương lai nếu, do tính liên kết, các lô hàg này k thể use đc cho nhữg mục đích do 2 bên đã dự tính vào lúc ký kết HĐ.
MỤC II: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
Ðiều 74:
Tiền bồi thường thiệt hại xảy ra do một bên vi phạm hợp đồng là một khoản tiền bao gồm tổn thất và khoản lợi bị bỏ lỡ mà bên kia đã phải chịu do hậu qủa của sự vi phạm hợp đồng. Tiền bồi thường thiệt hại này không thể cao hơn tổn thất và số lợi bỏ lỡ mà bên bị vi phạm đã dự liệu hoặc đáng lẽ phải dự liệu được vào lúc ký kết hợp đồng như một hậu qủa có thể xảy ra do vi phạm hợp đồng, có tính đến các tình tiết mà họ đã biết hoặc đáng lẽ phải biết.
Ðiều 75:
Khi hợp đồng bị hủy và nếu bằng 1 cách hợp lý và trong một thời hạn hợp lý sau khi hủy hợp đồng, NM đã mua hàng thay thế hay NB đã bán hàng lại hàng thì bên đòi bồi thường thiệt hại có thể đòi nhận phần chênh lệch giữa giá hợp đồng và giá mua thế hay bán lại hàng cũng như mọi khoản tiền bồi thường thiệt hại khác có thể đòi được chiếu theo Điều 74.
Ðiều 76:
1. Khi HĐ` bị hủy & hàg có 1 já hiện hàh, bên đòi b`thườg thiệt hại có thể, if họ đã k mua hàg thay thế or bán lại hàg chiếu theo Đ.75, đòi nhận fần chêh lệch jữa já ấn địh trog HĐ & já hiện hành lúc hủy HĐ`, cùg mọi khoản tiền b`thườg thiệt hại khác có thể đòi đc chiếu theo Đ.74. Mặc dầu vậy, if bên đòi b`thườg thiệt hại đã tuyên bố hủy HĐ` sau khi đã tiếp nhận hủy HH, thì já hiện hành vào lúc tiếp nhận HH đc a'dụg và k fải là já hiện hành vào lúc hủy HĐ`.
2. Theo mục đích của đ`khoản trên đây, giá hiện hành là giá ở nơi mà vc giao hàng đáng lẽ phải được thực hiện nếu k có giá hiện hành tại nơi đó, là giá hiện hành tại 1 nơi nào mà ngta có thể tham chiếu 1 cách hợp lý, có tính đến sự chênh lệch trog chi fí chuyên chở HH.
Ðiều 77:
Bên nào viện dẫn sự vi phạm hợp đồng của bên kia thì phải áp dụng những biện pháp hợp lý căn cứ vào các tình huống cụ thể để hạn chế tổn thất kể cả khoản lợi bị bỏ lỡ do sự vi phạm hợp đồng gây ra. Nếu họ không làm điều đó, bên vi phạm hợp đồng có thể yêu cầu giảm bớt một khoản tiền bồi thường thiệt hại bằng với mức tổn thất đáng lẽ đã có thể hạn chế được.
MỤC III: TIỀN LÃI
Ðiều 78:
Nếu một bên chậm thanh toán tiền hàng hay mọi khoản tiền thiếu khác, bên kia có quyền đòi tiền lãi trên số tiền chậm trả đó mà không ảnh hưởng đến quyền đòi bồi thường thiệt hại mà họ có quyền đòi hỏi chiếu theo Điều 74.
MỤC IV: MIỄN TRÁCH
Ðiều 79:
1. Một bên không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện bất kỳ một nghĩa vụ nào đó của họ nếu chứng minh được rằng việc không thực hiện ấy là do một trở ngại nằm ngoài sự kiểm soát của họ và người ta không thể chờ đợi một cách hợp lý rằng họ phải tính tới trở ngại đó vào lúc ký kết hợp đồng hoặc là tránh được hay khắc phục các hậu qủa của nó.
2. Nếu 1 bên k thực hiện nghĩa vụ của mình do ng thứ 3 mà họ nhờ thực hiện toàn fần hay 1 fần HĐ` cũng k thực hiện điều đó thì bên ấy chỉ được miễn trách nhiệm trong tr`hợp:
a. Ðược miễn trách nhiệm chiếu theo quy định của khoản trên, và.
b. Nếu ng thứ 3 cũg sẽ đc miễn trách nếu các qđịnh của khoản trên được a'dụg cho họ.
3. Sự miễn trách được quy định tại điều này chỉ có hiệu lực trong thời kỳ tồn tại trở ngại đó.
4. Bên nào k thực hiện nghĩa vụ của mình thì phải báo cáo cho bên kia biết về trở ngại và ảnh hưởg của nó đối với khả năg thực hiện nghĩa vụ. Nếu thôg báo k tới tay bên kia trog một thời hạn hợp lý từ khi bên k thực hiện nghĩa vụ đã biết hay đáng lẽ phải biết về trở ngại đó thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm về nhữg thiệt hại do việc bên kia k nhận được thôg báo.
5. Các sự quy định của điều này không cản trở từng bên được sử dụng mọi quyền khác ngoài quyền được bồi thường thiệt hại chiếu theo Công ước này.
Ðiều 80:
Một bên khôngđược viện dẫn một sự không thực hiện nghĩa vụ của bên kia trong chừng mực mà sự không thực hiện nghĩa vụ đó là do những hành vi hay sơ suất của chính họ.
MỤC V: HẬU QUẢ CỦA VIỆC HUỶ HỢP ĐỒNG
Ðiều 81:
1. Vc hủy HĐ` giải phóng hai bên khỏi nhữg nghĩa vụ của họ, trừ nhữg khoản bồi thườg thiệt hại có thể có. Vc hủy HĐ` k có hiệu lực đối với qđịnh của HĐ` liên quan đến vc giải quyết các tranh chấp hay đến các q` lợi và nghĩa vụ của hai bên trong trường hợp HĐ` bị hủy.
2. Bên nào đã thực hiện toàn phần hay một phần hợp đồng có thể đòi bên kia hoàn lại những gì họ đã cung cấp hay đã thanh toán khi thực hiện hợp đồng. Nếu cả hai bên đều bị buộc phải thực hiện việc hoàn lại, thì họ phải làm việc này cùng một lúc.
Ðiều 82:
1. NM mất q` tuyên bố huỷ HĐ` hay đòi NB' phải giao hàng thay thế nếu họ không thể hoàn lại hàng hóa trong tình trạng về thực chất giống như tình trạng khi họ nhận hàng đó.
2. Ðiều khoản trên không áp dụng:
a. Nếu sự kiện k thể hoàn lại HH' hoặc k thể hoàn lại HH' trong tình trạng về thực chất giống như tình trạng khi NM nhận k phải do một hành động hay một sơ suất của họ.
b. Nếu hàng hóa hay một phần hàng hóa không thể sử dụng được hoặc bị hư hỏng theo kết qủa của việc kiểm tra quy định tại điều 38, hoặc.
c. Nếu trước khi nhận thấy or đáng lẽ phải nhận thấy rằg HH' k fù hợp HĐ`, NM đã bán toàn phần hay một phần hàng hóa trong khuôn khổ một nghiệp vụ kdoanh thông thường hay đã tiêu dùng hoặc biến đổi toàn thể hay một phần HH' đúng theo thể thức use bình thường.
Ðiều 83:
NM đã mất quyền tuyên bố hủy HĐ` hay đòi NB' phải giao hàng thay thế chiếu theo điều 82, vẫn duy trì q` sử dụng biện pháp bảo hộ pháp lý khác mà họ có theo HĐ` và Công ước này.
Ðiều 84:
1. Nếu người bán bị buộc phải hoàn lại giá tiền, họ cũng phải trả tiền lãi trên tổng số của giá tiền đó kể từ ngày người mua thanh toán.
2. Người mua phải trả cho người bán số tiền tương đương với mọi lợi nhuận mà họ đã được hưởng từ hàng hóa hay một phần hàng hóa:
a. Khi họ phải hoàn lại toàn thể hay một phần hàng hóa, hoặc.
b. Khi họ không thể hoàn lại toàn thể hay một phần hàng hóa không thể hoàn lại hàng trong tình trạng về thực chất giống như tình trạng họ đã nhận và mặc dầu vậy họ đã tuyên bố hợp đồng bị hủy hay đã đòi người bán phải giao hàng thay thế.
MỤC VI: BẢO QUẢN HÀNG HOÁ
Ðiều 85:
Khi người mua chậm trễ nhận hàng hay không trả tiền, hoặc trong những trường hợp khi việc trả tiền và việc giao hàng phải được tiến hành cùng một lúc, nếu hàng hóa còn ở dưới quyền định đoạt hay kiểm soát của người bán thì người bán phải thực hiện những biện pháp hợp lý trong những tình huống như vậy để bảo quản hàng hóa. Người bán có quyền giữ lại hàng hóa cho tới khi nào người mua hoàn trả cho họ các chi phí hợp lý.
Ðiều 86:
1. Nếu người mua đã nhận hàng và có ý định sử dụng quyền từ chối không nhận hàng chiếu theo hợp đồng hay Công ước này, thì họ phải thi hành các biện pháp hợp lý trong những tình huống như vậy, để bảo quản hàng hóa. Người mua có quyền giữ lại hàng hóa cho tới khi nào người bán hoàn trả cho họ các chi phí hợp lý.
2. If HH gửi đi cho NM đã đc đặt dưới q` định đoạt của ng này tại nơi đến & if NM use q` từ chối hàg thì họ fải tiếp nhận HH',chi fí do NB' chịu với đ`kiện là NM can làm việc này mà k fải trả tiền hàg & k gặp trở ngại or các chi fí k hợp lý.Qđịnh này k a'dụg if NB hiện diện tại nơi đến or tại nơi đó có ng có thẩm q` để nhận HH cho NB & chi fí do NB chịu.Nhữg q`lợi & nghĩa vụ của NM khi ng này tiếp nhận HH chiếu theo khoản này đc đ`chỉh bằg qđịh tại khoản trên.
Ðiều 87:
Bên nào bị buộc phải có những biện pháp để bảo quản hàng hóa có thể giao hàng vào kho của người thứ ba, chi phí bên kia phải chịu, với điều kiện là các chi phí này phải hợp lý.
Ðiều 88:
1. Bên nào phải bảo quản hàng hóa chiếu theo các điều 85 hay 86 có thể bán hàng đi bằng cách thích hợp nếu bên kia chậm trễ một cách phi lý trong việc tiếp nhận hàng hóa hay lấy lại hàng hoặc trong việc trả tiền hàng hay các chi phí bảo quản, nhưng phải thông báo cho bên kia trong những điều kiện hợp lý, ý định phát mãi hàng.
2. Nếu HH thuộc loại hàg mau hỏg hay khi vc bảo wản nó sẽ gây ra các chi phí phi lý thì bên nào có nghĩa vụ bảo wản HH chiếu theo các điều 85 hay 86 fải tiến hành các biện fáp hợp lý để bán hàg đi. Theo khả năg của mình họ phải thôg báo cho bên kia biết ý định phát mại.
3. Bên bán hàng có q` giữ trog khoản thu do vc bán hàg đem lại 1 số tiền ngang với các chi phí hợp lý trong vc bảo quản và phát mại hàng hóa. Họ phải trả phần còn lại cho bên kia.
PHẦN THỨ TƯ: NHỮNG QUY ĐỊNH CUỐI CÙNG
Ðiều 89:
Tổng thư ký Liên hiệp quốc được chỉ định là người giữ lưu chiểu bản Công ước này.
Ðiều 90:
Công ước này không ảnh hưởng đến hiệu lực của bất kỳ một điều ước quốc tế nào đã được hay sẽ được ký kết mà bao gồm những quy định liên quan đến các vấn đề là đối tượng điều chỉnh của Công ước này, với điều kiện là các bên của hợp đồng phải có trụ sở thương mại tại các quốc gia thành viên của điều ước quốc tế đó.
Ðiều 91:
1. Công ước này sẽ để ngỏ cho các bên ký kết tại các phiên họp bế mạc của hội nghị Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, và sẽ để ngỏ cho các quốc gia ký kết tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, cho tới ngày 30-11-1984.
2. Công ước này phải được sự phê chuẩn, chấp nhận hay chuẩn y các quốc gia ký tên.
3. Công ước này sẽ nhận sự gia nhập tất cả các quốc gia không ký tên, kể từ ngày Công ước để ngỏ cho các bên ký kết.
4. Các văn bản phê chuẩn, chấp nhận, chuẩn y hay gia nhập sẽ được giao cho Tổng thư ký Liên hợp quốc lưu giữ.
Ðiều 92:
1. Mọi quốc gia thành viên có thể, vào lúc ký kết, phê chuẩn, chấp nhận, chuẩn y hay gia nhập, tuyên bố sẽ không ràng buộc phần thứ hai, hay phần thứ ba của Công ước này.
2. Một qgia th`viên, chiếu theo điều khoản trên, đưa ra 1 tuyên bố về phần thứ 2 hay phần thứ 3 của CƯ' này, sẽ k đc coi là 1 qgia th`viên theo nghĩa của khoản 1 điều 1 của CƯ' này về các vấn đề quy định trong phần của bản Công ước có liên quan đến tuyên bố đó.
Ðiều 93:
1. Nếu 1 qgia th`viên mà bao gồm 2 hay n` đơn vị lãnh thổ, trog đó theo hiến pháp của quốc gia các hệ thống pháp luật khác nhau được áp dụng cho các vấn đề là đối tượng điều chỉnh của Công ước này thì quốc gia đó có thể, vào lúc ký kết, phê chuẩn, chấp nhận, chuẩn y hay gia nhập, tuyên bố rằng Công ước này sẽ áp dụng cho tất cả các đơn vị lãnh thổ hay chỉ cho một hay nhiều đơn vị và có thể bất cứ lúc nào sửa đổi tuyên bố đó bằng một tuyên bố khác.
2. Các tuyên bố này sẽ được thông báo cho người giữ lưu chiểu và trong các tuyên bố này phải nêu rõ Công ước được áp dụng tại những đơn vị lãnh thổ nào.
3. Nếu chiếu theo một tuyên bố được làm đúng theo điều này thì Công ước này được áp dụng cho một hay nhiều đơn vị lãnh thổ của một quốc gia thành viên, nhưng không phải cho tất cả, và nếu trụ sở thương mại của một bên hợp đồng đóng tại quốc gia đó, thì theo mục đích của Công ước này, trụ sở thương mại đó sẽ được coi là không đóng một quốc gia thành viên, trừ phi trụ sở thương mại đó đóng tại một đơn vị lãnh thổ nơi Công ước được áp dụng.
4. Nếu một quốc gia thành viên không ra tuyên bố chiếu theo khoản 1 Điều này thì Công ước đó sẽ áp dụng cho tất cả các đơn vị lãnh thổ của quốc gia đó.
Ðiều 94:
1. Hai or n` qgia th`viên,khi a'dụg các qtắc p'lý tươg tự or jốg nhau về nhữg v'đề thuộc fạm vi đ`chỉnh of CƯ' này,anywhen cũg có thể tuyên bố k áp dụg CƯ' cho các HĐMB or cho vc ký kết các HĐ này trog nhữg tr`hợp khi các bên có trụ sở TM tại các qgia này. Các qgia có thể cùg nhau ra tuyên bố nói trên or trao cho nhau nhữg tuyên bố đơn fươg về v'đề này.
2. Nếu 1 qgia th`viên đối với các v'đề đc điều chỉnh bởi CƯ' này, áp dụg các qtắc pháp lý tươg tự or jốg với qtắc pháp lý của 1 hay n` qgia k phải là th`viên thì qgia đó có thể, bất cứ lúc nào, tuyên bố rằng bản CƯ' sẽ k áp dụng cho các HĐMB hay cho việc ký kết các HĐMB hay cho vc ký kết các HĐ này nếu các bên có trụ sở TM tại các qgia k fải là th`viên CƯ'.
3. Khi 1 qgia lwan đến 1 tuyên bố đc làm chiếu theo khoản trên sau đó trở thành 1 qgia th`viên, thì tuyên bố này, kể từ ngày bản CƯ' này có hiệu lực đối với qgia th`viên mới đó, sẽ có hiệu lực như 1 tuyên bố được làm chiếu theo khoản 1, với điều kiện là qgia th`viên mới đó, chấp nhận tuyên bố này hay ra 1 tuyên bố đơn phương có tính chất tương hỗ.
Ðiều 95:
Mọi qgia có thể tuyên bố, kho nộp vbản phê chuẩn, chấp nhận, chuẩn y or ja nhập, rằng qgia đó sẽ k bị ràng buộc bởi các qđịnh tại đoạn b khoản 1 Điều thứ nhất của Công ước này.
Ðiều 96:
Nếu luật của một quốc gia thành viên quy định hợp đồng mua bán phải được ký kết hay xác nhận bằng văn bản thì quốc gia đó có thể bất cứ lúc nào tuyên bố chiếu theo Điều 12, rằng mọi quy định của các Điều 11, 29 hay của phần thứ hai Công ước này cho phép một hình thức khác với hình thức văn bản cho việc ký kết, sửa đổi hay chấm dứt hợp đồng mua bán, hay cho mọi chào hàng, chấp nhận chào hàng hay sự thể hiện ý định nào khác sẽ không áp dụng nếu như chỉ cần một trong các bên có trụ sở thương mại tại quốc gia.
Ðiều 97:
1. Các tuyên bố được làm chiếu theo bản Công ước này vào lúc ký kết phải được xác nhận khi phê chuẩn, chấp nhận hay chuẩn y.
2. Các tuyên bố và sự xác nhận các tuyên bố phải được bằng văn bản và chính thức thông báo cho người giữ lưu chiểu.
3. Các tuyên bố sẽ có hiệu lực vào ngày Công ước này bắt đầu có hiệu lực đối với quốc gia ra tuyên bố. Tuy nhiên các tuyên bố mà người giữ lưu chiểu chính thức nhận được sau ngày Công ước có hiệu lực vào ngày đầu tháng tiếp theo sau khi hết một thời hạn 6 tháng kể từ ngày người giữ lưu chiểu nhận làm tuyên bố. Các tuyên bố đơn phương và tương hỗ được làm chiếu theo Điều 94 sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tháng tiếp theo sau khi hết một thời hạn 6 tháng kể từ ngày người giữ lưu chiểu nhận được tuyên bố cuối cùng.
4. Bất cứ qgia nào ra 1 tuyên bố chiếu theo CƯ' này đều có thể bất kỳ lúc nào rút lui tuyên bố đó bằg 1 thg/báo c'thức bằg vbản cho ng jữ lưu chiểu.Sự thu hồi này sẽ có hiệu lực vào ngày đầu thág tiếp theo sau khi hết th`hạn 6thág kể từ ngày ng jữ lưu chiểu nhận đc thôg cáo.
5. Sự thu hồi một tuyên bố được chiếu theo Điều 94 kể từ ngày có hiệu lực cũng sẽ chấm dứt hiệu lực của mọi tuyên bố tương hỗ của một quốc gia khác chiếu theo Điều này.
Ðiều 98:
Không một bảo lưu nào được cho phép ngoài các bảo lưu được cho phép bởi Công ước này.
Ðiều 99:
1. Công ước này sẽ bắt đầu có hiệu lực với điều kiện tuân thủ các quy định của khoản 6 Điều này, vào ngày đầu tháng tiếp theo sau khi hết một hạn kỳ 12 tháng kể từ ngày văn bản phê chuẩn, chấp nhận, chuẩn y hay gia nhập thứ mười được đệ trình kể cả những văn bản chứa đựng một tuyên bố được làm chiếu theo Điều 92.
2. Khi 1 qgia phê chuẩn, chấp nhận hay chuẩn y Công ước này hoặc gia nhập Công ước sau ngày văn bản phê chuẩn, chấp nhận hay chuẩn y, gia nhập thứ 10 được đệ trình, Công ước ngoại trừ phần k chấp nhận sẽ bắt đầu có hiệu lực đối với quốc gia đó với điều kiện tuân thủ các quy định của khoản 6 Điều này vào ngày đầu tháng tiếp theo sau khi hết một thời hạn 12 tháng kể từ ngày văn bản phê chuẩn, chấp nhận, chuẩn y hay gia nhập được đệ trình.
3. Mọi qgia phê chuẩn, chấp nhận hay chuẩn y CƯ' này hay gia nhập CƯ' và là th` viên của CƯ Luật thống nhất về ký kết các HĐMBHHQT làm tại La-Haye ngày 1-7-1964 (CƯ La-Haye 1964 về ký kết HĐ) hoặc của CƯ' Luật thống nhất về MBHHQT làm tại La-Haye ngày 1-7-1964 (CƯ' La-Haye 1964 về MB) hoặc là th` viên của cả hai CƯ' La-Haye, sẽ phải đồng thời hủy bỏ, tuỳ trường hợp, CƯ' La-Haye1964 về mua bán hay CƯ' La-Haye1964 về ký kết hợp đồng hoặc cả hai CƯ', bằng cách gửi 1 thông cáo với mục đích này cho CP Hà Lan.
4. Một qgia th`viên của CƯ' La-Haye 1964 về MBHH mà fê chuẩn,chấp nhận,or chuẩn y CƯ' này (CƯV 1980) or ja nhập CƯ' này & tuyên bố đã tuyên bố chiếu theo điều 92 rằg họ k bị ràg buộc bởi fần thứ 2 của CƯ', sẽ hủy bỏ vào lúc fê chuẩn, chấp nhận or chuẩn y ja nhập, bản CƯ' La-Haye 1964 về MBHH bằg cách gửi 1 thôg cáo với mục đích đó cho CP Hà Lan.
5. Mọi quốc gia thành viên của Công ước La-Haye 1964 về ký kết hợp đồng mà phê chuẩn, chấp nhận hay chuẩn y Công ước này, hoặc gia nhập Công ước này và tuyên bố hay đã tuyên bố chiếu theo điều 92 rằng họ không bị ràng buộc bởi phần thứ ba của Công ước sẽ hủy bỏ vào lúc phê chuẩn, chấp nhận, chuẩn y hay gia nhập, bản Công ước La-Haye 1964 về ký kết hợp đồng bằng cách gửi một thông cáo với mục đích đó cho Chính phủ Hà Lan.
6. Vì mục đích của điều này, các sự phê chuẩn, chấp nhận, chuẩn y và gia nhập Công ước này của các quốc gia thành viên của Công ước La-Haye 1964 về ký kết hợp đồng hay Công ước La-Haye 1964 về mua bán hàng hóa chỉ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày các thông báo hủy bỏ của các quốc gia đó đối với hai Công ước nói trên cũng sẽ có hiệu lực. Người giữ lưu chiểu bản Công ước này sẽ thỏa thuận với Chính phủ Hà Lan, vốn là người giữ lưu chiểu các Công ước 1964, để đảm bảo sự phối hợp cần thiết về vấn đề này.
Ðiều 100:
1. Công ước này áp dụng cho việc ký kết các hợp đồng trong những trường hợp khi một đề nghị ký kết hợp đồng được làm vào ngày Công ước bắt đầu có hiệu lực hoặc sau ngày đó đối với các quốc gia thành viên nói tại đoạn a khoản 1 Điều thứ nhất hoặc đối với quốc gia thành viên nói ở đoạn b khoản 1 Điều thứ nhất.
2. Công ước này chỉ áp dụng cho các hợp đồng được ký kết vào đúng ngày hoặc sau ngày Công ước bắt đầu có hiệu lực đối với các quốc gia thành viên nói tại khoản a đoạn 1 Điều thứ nhất hoặc đối với quốc gia thành viên nói ở đoạn b khoản 1 Điều thứ nhất.
Ðiều 101:
1. Mọi quốc gia thành viên có thể hủy bỏ Công ước này, hoặc Phần thứ hai hay thứ ba của Công ước, bằng một thông cáo chính thức bằng văn thư gửi cho người giữ lưu chiểu.
2. Sự hủy bỏ sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày đầu tháng tiếp theo sau khi hết một thời hạn 12 tháng kể từ ngày người giữ lưu chiểu nhận được thông cáo. Nếu không ấn định một thời hạn dài hơn cho sự bắt đầu có hiệu lực của việc hủy bỏ Công ước thì sự hủy bỏ sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ khi kết thúc thời hạn này sau ngày người giữ lưu chiểu nhận được thông báo.
Làm tại Viên, 11/04/1980, thành 1 bản chính mà các bản tiếng Anh, Ả Rập, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Nga, Pháp đều là bản chính thức.
Ðể trung thực các vị đặc mệnh toàn quyền ký tên dưới đây được các Chính phủ của mình ủy quyền, đã ký vào bản Công ước này.

CÁC QUỐC GIA THAM GIA KÝ KẾT CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HIỆP QUỐC
VỀ MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾ , VIÊN 1980
Quốc gia Ký kết Phê chuẩn, tham gia (a), Thông qua (AA), chấp thuận (A), kế thừa (d) Ngày có hiệu lực thi hành
Ác-hen-ti-na 1/ 19/7/1983 a 1/1/1988
Úc 17/3/1988 a 1/4/1989
Áo 11/4/1980 29/12/1987 1/1/1989
Belarus 1/ 9/10/1989 a 1/11/1990
Bỉ 31/10/1996 a 1/11/1997
Bosnia and Herzegovina 12/1/1994 d 6/3/1992
Bun-ga-ri 9/7/1990 a 1/8/1991
Burundi 4/9/1998 a 1/10/1999
Canada 2/ 23/4/1991 a 1/5/1992
Chilê 1/ 11/4/1980 7/2/1990 1/3/1991
Trung Quốc 3/ 30/9/1981 11/12/1986 AA 1/1/1988
Croatia 8/ 8/6/1998 d 8/10/1991
Cuba 2/11/1994 a 1/12/1995
Cộng hoà Séc a/7/ 30/9/1993 d 1/1/1993
Ðan Mạch 4/ 26/5/1981 14/2/1989 1/3/1990
Ecuador 27/1/1992 a 1/2/1993
Ai Cập 6/12/1982 a 1/1/1988
Estonia 1/ 20/9/1993 a 1/10/1994
Phần Lan 4/ 26/5/1981 15/12/1987 1/1/1989
Pháp 27/8/1981 6/8/1982 AA 1/1/1988
Georgia 16/8/1994 a 1/9/1995
Ðức /b/5/ 26/5/1981 21/12/1989 1/1/1991
Ghana 11/4/1980
Hy Lạp 12/1/1998 a 1/2/1999
Guinea 23/1/1991 a 1/2/1992
Hung-ga-ri /1/6/ 11/4/1980 16/6/1983 1/1/1988
I-rắc 5/3/1990 a 1/4/1991
ý 30/9/1981 11/12/1986 1/1/1988
Kyrgyzstan 11/5/1999 a 1/6/2000
Latvia 1/ 31/7/1997 a 1/8/1998
Lesotho 18/6/1981 18/6/1981 1/1/1988
Lithuania 1/ 18/1/1995 a 1/2/1996
Luxembourg 30/1/1997 a 1/2/1998
Mauritania 20/8/1999 a 1/9/2000
Mêhicô 29/12/1987 a 1/1/1989
Moldova 13/10/1994 a 1/11/1995
Mông Cổ 31/12/1997 a 1/1/1999
Hà Lan 29/5/1981 13/12/1990 A 1/1/1992
Na-uy 4/ 26/5/1981 20/7/1988 1/8/1989
Peru 25/3/1999 a 1/4/2000
Ba Lan 28/9/1981 19/5/1995 1/6/1996
Rumani 22/5/1991 a 1/6/1992
Liên Bang Nga c/1/ 16/8/1990 a 1/9/1991
Saint Vincent and the Grenadines 7/ 12/9/2000 a 1/10/2001
Singapore /7/ 11/4/1980 16/2/1995 1/3/1996
Slovakia a/7/ 28/5/1993 d 1/1/1993
Slovenia 7/1/1994 d 25/6/1991
Tây Ban Nha 24/7/1990 a 1/8/1991
Thụy Ðiển /4/ 26/5/1981 15/12/1987 1/1/1989
Thụy Sĩ 21/2/1990 a 1/3/1991
Syrian Arab Republic 19/10/1982 a 1/1/1988
Uganda 12/2/1992 a 1/3/1993
Ukraine 1/ 3/1/1990 a 1/2/1991
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 7/ 31/8/1981 11/12/1986 1/1/1988
Uruguay 25/1/1999 a 1/2/2000
Uzbekistan 27/11/1996 a 1/12/1997
Venezuela 28/9/1981
Yugolasvia 11/4/1980 27/3/1985 1/1/1988
Zambia 6/6/1986 a 1/1/1988
Tổng số quốc gia tham gia: 58
a/ Tiệp Khắc trước đây (Séc và Slovakia) đã ký Công ước vào ngày 1 tháng 9 năm 1981 và gửi văn kiện chính thức vào ngày 5 tháng 3 năm 1990, Công ước này có hiệu lực với Séc và Slovakia cũ vào ngày 1 tháng 4 năm 1997. 7/ Slovakia đã gửi văn kiện kế thừa vào ngày 28 tháng 5 năm 1993 và Cộng hoà Séc gửi vào ngày 30 tháng 09 năm 1993, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1993, ngày kế thừa quốc gia.
b/ Cộng hoà Dân chủ Ðức cũ đã ký Công ước vào ngày 13 tháng 8 năm 1981, phê chuẩn vào ngày 23 tháng 2 năm 1989 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 3 năm 1990.
c/ Liên Bang Nga, thành viên của Khối các nước XHCN cũ trước đây trong LHQ, tiếp tục từ ngày 24 tháng 12 năm 1991, duy trì đầy đủ mọi trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ của USSR theo Hiến chương của LHQ và các hiệp định đa phương đã được ghi nhận với Tổng Thư ký.
Các tuyên bố và bảo lưu
1/ Ngay khi phê chuẩn hoặc tham gia công ước, Achentina, Belarus, Chilê, Estonia, Hung-ga-ri, Latvia, Lithuania, Ukraine và USSR đã tuyên bố theo các Ðiều 12 và Ðiều 96 của Công ước, bất cứ điều khoản nào của Ðiều 11, Ðiều 29 hoặc Phần II của Công ước cho phép hợp đồng mua bán hoặc mọi sự sửa đổi hoặc chấm dứt theo thỏa thuận hoặc bất cứ chào hàng, chấp nhận hoặc ý định nào khác được đưa ra dưới mọi hình không phải bằng văn bản, sẽ không áp dụng trong trường hợp một bên có trụ sở kinh doanh tại Quốc gia của mình.
2/ Ngay khi tham gia phê chuẩn, Canada đã tuyên bố theo Ðiều 93 của Công ước, Công ước sẽ mở rộng áp dụng cho cả Alberta, Côlômbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland, Nova Scotia, Ontario, Ðảo Hoàng tử Ét-uốt (Prince Edward Island) và các vùng lãnh thổ Tây Bắc. (Tham gia phê chuẩn, Canada đã tuyên bố theo Ðiều 95 của Công ước, đối với Côlômbia của Anh, thì sẽ không bị ràng buộc bởi Ðiều 1 (1) (b) của Công ước. Trong một thông báo nhận được vào ngày 31 tháng 7 năm 1992, Canada đã rút bỏ tuyên bố này). Trong một tuyên bố nhận được ngày 9 tháng 4 năm 1992, Canada đã mở rộng việc áp dụng Công ước với Quebếc và Saskatchewan. Trong một thông báo nhận được ngày 29 tháng 6 năm 1992, Canada đã mở rộng việc áp dụng Công ước đối với Yukon.
3/ Ngay khi phê chuẩn công ước, Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa đã tuyên bố rằng sẽ không bị ràng buộc bởi mục (b) nhỏ của đoạn (1)Ðiều 1 và Ðiều 11 cũng như các qui định trong Công ước liên quan tới nội dung của Ðiều 11.
4/ Ngay khi phê chuẩn công ước, Ðan Mạch, Phần Lan, Na uy, và Thụy Ðiển đã tuyên bố theo Ðiều 92 (1) rằng các nước này sẽ không bị ràng buộc theo Phần II của công ước (Thiết lập hợp đồng). Ngay khi phê chuẩn công ước, Ðan Mạch, Phần Lan, Na uy và Thụy Ðiển đã tuyên bố theo Ðiều 94 (1) và 94 (2) công ước sẽ không áp dụng đối với các hợp đồng mà các bên có trụ sở kinh doanh ở Ðan Mạch, Phần Lan, Thụy Ðiển, Ai-xơ-len hoặc Na uy.
5/ Ngay khi phê chuẩn Công ước, Ðức đã tuyên bố không áp dụng điều 1(1)(b) đối với các quốc gia nào đã tuyên bố quốc gia đó không áp dụng Điều 1(1) (b).
6/ Ngay khi phê chuẩn công ước, Hung-ga-ri đã tuyên bố rằng sẽ cân nhắc Các điều kiện chung về giao hàng giữa các tổ chức của các quốc gia thành viên của Hội đồng Hỗ trợ Kinh tế Ða phương theo qui định của Ðiều 90 của Công ước.
7/ Ngay khi phê chuẩn Công ước, Séc và Slovakia, Saint Vincent và Grenadines, Singapore và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã tuyên bố các nước này không bị ràng buộc theo đoạn (1) (b) của Ðiều 1.8/ Ngay khi kế thừa Công ước, Cộng hoà Croatia đã quyết định, trên cơ sở Quyết định hợp hiến về chủ quyền và độc lập của Cộng hoà Croatia vào ngày 25 tháng 6 năm 1991, và Quyết định của Nghị viện Croatia ngày 8 tháng 10 năm 1991 và vì sự kế thừa của Cộng Hoà Liên bang Nam Tư cũ đối với chủ quyền của Cộng hoà Croatia được coi là một bên của Công ước có hiệu lực kể từ ngày 8 tháng 10 năm 1991, ngày mà Cộng hoà Croatia thực hiện mọi liên hệ pháp luật và hiến pháp với Cộng hoà liên bang XHCN Nam Tư cũ và tiếp nhận các nghĩa vụ quốc tế.

 

 

hgvn
Công ty Cổ phần Hoàng Gia Việt Nam
Trụ sở chính
Địa chỉ: Phòng 708, nhà CT3-1, Mễ Trì Hạ, Từ Liêm, Hà Nội
Văn phòng : Số 1/189, Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 84 4 22411214 - Fax: 84 4 62732575, Email: info@hoanggiavietnam.com.vn
ITALIA Office:
Piazza pertini 4 20043 Arcore, Italy Tel: +39 039 618 0562 Fax: +39 039 620 1931, Email: jigsaw@hoanggiavietnam.com.vn
Bangladesh office:
147/6 Green Road(pantho Green), 9th floor Dhaka-1205, Bangladesh Tel/Fax: 88 02 761 6440, Email: aum@hoanggiavietnam.com.vn