Chủ tịch
Hội đồng quản trị
QUẢNG CÁO
Hỗ trợ trực tuyến
Nhóm kinh doanh
Lượt truy cập:
370,576

Tin tức & Sự kiện
danh sách đại sứ quán các nước tại Hà Nội

Đại sứ quán

 

1. Bộ Ngoại Giao Việt Nam

 • Địa chỉ: 1 Ton That Dam street, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam
 • Điện Thoại:
 • Fax:
 • Email:
 • Website: http://www.mofa.gov.vn

2. Đại sứ quán Japan

 • Địa chỉ: 27 Lieu Giai street, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam
 • Điện Thoại: (84 4)8463000
 • Fax: (84 4)8463043
 • Email: soumuhan@vnn.vn
 • Website: www.vn.emb-japan.go.jp

 

3. Đại sứ quán Brazil

 • Địa chỉ: Flower Village Hanoi, 14 Thuy Khue street, Ba Dinh district, Hanoi
 • Điện Thoại: (84 4)8432544
 • Fax: (84 4)8432542
 • Email:
 • Website:

4. Đại sứ quán Mexico

 • Địa chỉ: Flower Village Hanoi, 14 Thuy Khue street, Ba Dinh district, Hanoi
 • Điện Thoại: (84 4)8470948
 • Fax: (84 4)8470949
 • Email:
 • Website:

5. Đại sứ quán Angeria

 • Địa chỉ: 13 Phan Chu Trinh street, Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam
 • Điện Thoại: (84 4)8253865
 • Fax: (84 4)8260830
 • Email:
 • Website:

6. Đại sứ quán England

 • Địa chỉ: 4-5th floor,Building central,31 Hai Ba Trung street, Hoan Kiem, Hanoi
 • Điện Thoại: (84 4)9360500
 • Fax: (84 4)9360562
 • Email:
 • Website:

7. Đại sứ quán Autria

 • Địa chỉ: 8th floor,Prime central, 53
  Quang Trung street, Hanoi, Vietnam
 • Điện Thoại: (84 4)9433050
 • Fax: (84 4)9433055
 • Email:
 • Website:

8. Đại sứ quán Poland

 • Địa chỉ: 3Chua Mot Cot street,Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam
 • Điện Thoại: (84 4)8452027
 • Fax: (84 4)8236914
 • Email:
 • Website:

9. Đại sứ quán Belgium

 • Địa chỉ: 9th floor,Somerset Grand Hanoi, 49Hai Ba Trung street, Hanoi
 • Điện Thoại: (84 4)9346179
 • Fax: (84 4)9346183
 • Email:
 • Website:

10. Đại sứ quán Bangladesh

 • Địa chỉ: 7th floor,Daeha plaza, 360
  Kim Ma street, Ba Đinh district, Hanoi
 • Điện Thoại: (84 4)7716625
 • Fax: (84 4)7716628
 • Email:
 • Website:

11. Đại sứ quán Belarus

 • Địa chỉ: 52 Tay Ho street, Tay Ho district, Hanoi, Vietnam
 • Điện Thoại: (84 4)8290494
 • Fax: (84 4)7197125
 • Email:
 • Website:

12. Đại sứ quán Argentina

 • Địa chỉ: 8 floor,Daeha plaza, 360
  Kim Ma street, Ba Dinh district, Hanoi
 • Điện Thoại: (84 4)8315209
 • Fax: (84 4)8315577
 • Email: cgihcmc@hcm.vnn.vn
 • Website: www.embargentina.org.vn

13. Đại sứ quán Brunei

 • Địa chỉ: 27 Quang Trung street, Hai Ba Trung district, Hanoi, Vietnam
 • Điện Thoại: (84 4)9435249
 • Fax: (84 4)9435201
 • Email:
 • Website:

14. Đại sứ quán Bulgaria

 • Địa chỉ: 5 Van Phuc, Nui Truc, BaDinh district, Hanoi, Vietnam
 • Điện Thoại: (84 4)8452908
 • Fax: (84 4)8460856
 • Email:
 • Website:

17. Đại sứ quán Cambodia

 • Địa chỉ: 71A Tran Hung Dao street, Hoan Kiem district, Hanoi
 • Điện Thoại: (84 4)9424788
 • Fax: (84 4)8265225
 • Email:
 • Website:

18. Đại sứ quán Canada

 • Địa chỉ: 31 Hung Vuong street, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam
 • Điện Thoại: (84 4)8235500
 • Fax: (84 4)8235333
 • Email:
 • Website:

19. Đại sứ quán North Korea

 • Địa chỉ: 25Cao Ba Quat street, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam
 • Điện Thoại: (84 4)8453008
 • Fax: (84 4)8231221
 • Email:
 • Website:

20. Đại sứ quán Czech Republic

 • Địa chỉ: 13 Chu Van An street, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam
 • Điện Thoại: (84 4)8454131
 • Fax: (84 4)8233996
 • Email:
 • Website:

21. Đại sứ quán Cuba

 • Địa chỉ: 65Ly Thuong Kiet street, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam
 • Điện Thoại: (84 4)9422621
 • Fax: (84 4)9422426
 • Email:
 • Website:

22. Đại sứ quán Netherlands

 • Địa chỉ: 6th floor,Daeha plaza, 360 Kim Ma street, Ba Dinh district, Hanoi
  Điện Thoại: (84 4)8315650
 • Fax: (84 4)8315655
 • Email: han@minbuza.nl
 • Website: www.netherlands-embassy.org.vn

23. Đại sứ quán South Korea

 • Địa chỉ: 4th floor,Daeha plaza, 360 Kim Ma street, Ba Dinh district, Hanoi
 • Điện Thoại: (84 4)8315111
 • Fax: (84 4)8315117
 • Email: webmaster@hanquoc.net
 • Website: www.hanquoc-emb.net

24. Đại sứ quán Hunggary

 • Địa chỉ: 12th floor, Daeha plaza, 360 Kim Ma street, Ba Dinh district, Hanoi,
 • Điện Thoại: (84 4)7715714
 • Fax: (84 4)7715716
 • Email:
 • Website:

25. Đại sứ quán Indonesia

 • Địa chỉ: 50 Ngo Quyen street, Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam
 • Điện Thoại: (84 4)8253353
 • Fax: (84 4)8259274
 • Email:
 • Website:

26. Đại sứ quán Iraq

 • Địa chỉ: 66Tran Hung Dao street, Hoan Kiem district, Hanoi. Vietnam
 • Điện Thoại: (84 4)9424141
 • Fax: (84 4)9424055
 • Email:
 • Website:

27. Đại sứ quán Iran

 • Địa chỉ: 54Tran Phu street, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam
 • Điện Thoại: (84 4)8232068
 • Fax: (84 4)8232120
 • Email:
 • Website:

28. Đại sứ quán Israel

 • Địa chỉ:
  68 Nguyen Thai Hoc street, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam
 • Điện Thoại: (84 4)8433140
 • Fax: (84 4)8435760
 • Email:
 • Website:

29. Đại sứ quán Laos

 • Địa chỉ: 22 Tran Binh Trong, Hai Ba Trung district, Hanoi, Vietnam
 • Điện Thoại: (84 4)9424576
 • Fax: (84 4)8228414
 • Email:
 • Website:

30. Đại sứ quán Libya

 • Địa chỉ: A3 Diplomatic Corps Area, Van Phuc, Ba Dinh district, Hanoi
 • Điện Thoại: (84 4)8453379
 • Fax: (84 4)8454977
 • Email:
 • Website:

31. Đại sứ quán India

 • Địa chỉ: 58-60 Tran Hung Dao street, Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam
 • Điện Thoại: (84 4)8244990
 • Fax: (84 4)8244998
 • Email: cgihcmc@hcm.vnn.vn
 • Website:

32. Đại sứ quán Germany

 • Địa chỉ:
  29+31Tran Phu street, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam
 • Điện Thoại: (84 4)8430245
 • Fax: (84 4)8453838
 • Email:
 • Website:

33. Đại sứ quán Australia

 • Địa chỉ: 8Dao Tan street, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam
 • Điện Thoại: (84 4)8317755
 • Fax: (84 4)8317711
 • Email: sybil.wishart@dfat.gov.au
 • Website: www.ausinvn.com

34. Đại sứ quán Pakistan

 • Địa chỉ: 8th floor Daeha plaza, 360 Kim Ma street, Ba Dinh district, Hanoi
 • Điện Thoại: (84 4)7716420
 • Fax: (84 4)7716418
 • Email:
 • Website:

35. Đại sứ quán Palestinian

 • Địa chỉ: E4BDiplomatic Corps Area, Trung Tu,Dong Da district, Hanoi
 • Điện Thoại: (84 4)8524013
 • Fax: (84 4)8263696
 • Email:
 • Website:

36. Đại sứ quán Finland

 • Địa chỉ: 6th floor,room 603,Building central, 31 Hai Ba Trung street, Hanoi
 • Điện Thoại: (84 4)8266788
 • Fax: (84 4)8266766
 • Email:
 • Website:

37. Đại sứ quán France

 • Địa chỉ: 57 Tran Hung Dao street, Hoan Kiem district, Hanoi
 • Điện Thoại: (84 4)8252719
 • Fax: (84 4)9437236
 • Email:
 • Website:

38. Đại sứ quán Phillippines

 • Địa chỉ: 27B Tran Hung Dao street, Hoan Kiem district, Hanoi
 • Điện Thoại: (84 4)9437948
 • Fax: (84 4)9435760
 • Email:
 • Website:

39. Đại sứ quán Romania

 • Địa chỉ: 5 Le Hong Phong street, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam
 • Điện Thoại: (84 4)8452014
 • Fax: (84 4)8430922
 • Email:
 • Website:

40. Đại sứ quán Singapore

 • Địa chỉ: 41-43Tran Phu street, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam
 • Điện Thoại: (84 4)8233965
 • Fax: (84 4)8233992
 • Email: singemb@hn.vnn.vn
 • Website:

41. Đại sứ quán Russia

 • Địa chỉ: 191 La Thanh street, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam
 • Điện Thoại: (84 4)8336991
 • Fax: (84 4)8336995
 • Email:
 • Website:

42. Đại sứ quán Malaysia

 • Địa chỉ: 43-45Dien Bien Phu street, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam
 • Điện Thoại: (84 4)7343849
 • Fax: (84 4)7343829
 • Email:
 • Website:

43. Đại sứ quán Egypt

 • Địa chỉ: 63 To Ngoc Van street, Tay Ho district, Hanoi, Vietnam
 • Điện Thoại: (84 4)8294999
 • Fax: (84 4)8294997
 • Email:
 • Website:

44. Đại sứ quán Mongolia

 • Địa chỉ: 5 Vạn Phuc street, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam
 • Điện Thoại: (84 4)8453009
 • Fax: (84 4)8454954
 • Email:
 • Website:

45. Đại sứ quán Myanmar

 • Địa chỉ: A3 Diplomatic Corps Area, Van Phuc, Ba Dinh district, Hanoi
 • Điện Thoại: (84 4)8453369
 • Fax: (84 4)8452404
 • Email:
 • Website:

46. Đại sứ quán USA

 • Địa chỉ: 7Lang Ha street, Dong Da district, Hanoi, Vietnam
 • Điện Thoại: (84 4)7721500
 • Fax: (84 4)7721510
 • Email:
 • Website:

47. Đại sứ quán Norway

 • Địa chỉ: 7th floor,room 701-702, Metropole central,Hoan Kiem district, HN
 • Điện Thoại: (84 4)8262111
 • Fax: (84 4)8260222
 • Email: noramb@fpt.vn
 • Website:

48. Đại sứ quán Serbia and Montenegro

 • Địa chỉ: 47Tran Phu street, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam
 • Điện Thoại: (84 4)8452343
 • Fax: (84 4)8456173
 • Email:
 • Website:

49. Đại sứ quán Denmark

 • Địa chỉ: 19 Dien Bien Phu street, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam
 • Điện Thoại: (84 4)8231888
 • Fax: (84 4)8231999
 • Email:
 • Website:

50. Đại sứ quán New Zealand

 • Địa chỉ: 5th floor,room 504,Regus Central, 63 Ly Thai To street, Hanoi
 • Điện Thoại: (84 4)8241481
 • Fax: (84 4)8241480
 • Email: membhan@fpt.vn
 • Website:

 

 

hoanggiavietnam
Công ty Cổ phần Hoàng Gia Việt Nam
Trụ sở chính
Địa chỉ: Phòng 708, nhà CT3-1, Mễ Trì Hạ, Từ Liêm, Hà Nội
Văn phòng : Số 1/189, Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 84 4 22411214 - Fax: 84 4 62732575, Email: info@hoanggiavietnam.com.vn
ITALIA Office:
Piazza pertini 4 20043 Arcore, Italy Tel: +39 039 618 0562 Fax: +39 039 620 1931, Email: jigsaw@hoanggiavietnam.com.vn
Bangladesh office:
147/6 Green Road(pantho Green), 9th floor Dhaka-1205, Bangladesh Tel/Fax: 88 02 761 6440, Email: aum@hoanggiavietnam.com.vn