Chủ tịch
Hội đồng quản trị
QUẢNG CÁO
Hỗ trợ trực tuyến
Nhóm kinh doanh
Lượt truy cập:
370,654

Tin tức & Sự kiện
TẬP QUÁN NGÂN HÀNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ĐỂ KIỂM TRA CHỨNG TỪ THEO THƯ TÍN DỤNG PHÁT HÀNH SỐ 681, SỬA ĐỔI NĂM 2007 ICC, TUÂN THỦ UCP600 2007 ICC (ISBP 681 2007 ICC)

TẬP QUÁN NGÂN HÀNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ĐỂ KIỂM TRA CHỨNG TỪ THEO THƯ TÍN DỤNG PHÁT HÀNH SỐ 681, SỬA ĐỔI NĂM 2007 ICC, TUÂN THỦ UCP600 2007 ICC (ISBP 681 2007 ICC)

 

TẬP QUÁN NGÂN HÀNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ĐỂ KIỂM TRA CHỨNG TỪ THEO THƯ TÍN DỤNG PHÁT HÀNH SỐ 681, SỬA ĐỔI NĂM 2007 ICC, TUÂN THỦ UCP600 2007 ICC (ISBP 681 2007 ICC)


GIỚI THIỆU VỀ ISBP
Tiêu chuẩn quốc tế về thực hành ngân hàng trong kiểm tra chứng từ theo phương thức tín dụng chứng từ
Tại cuộc họp vào tháng 5/2000, Ủy ban kỹ thuật và thực hành ngân hàng của phòng thương mại quốc tế (ủy ban ngân hàng của ICC) đã thành lập nhóm công tác để soạn thảo văn bản Tiêu chuẩn quốc tế về thực hành ngân hàng trong kiểm ra chứng từ xuất trình theo phương pháp tín dụng chứng từ dược ban hành kèm theo tập quán và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ do phòng thương mại quốc tế xuất bản số 600(UCP)
Tiêu chuẩn quốc tế về thực hành ngân hàng thể hiện trong văn bản này là sự nhất quán với UCP cũng như các quan điểm và các quyết định của ủy ban ngân hàng của ucp .Văn bản này không sửa đổi UCP , mà chỉ giải thích rõ ràng cách thực hiện UCP đối với những người làm thực tế liên quan đến tín dụng chứng từ .Tuy nhiên phải thừa nhận là luật lệ cũa một số nước có thể bắt buột áp dụng các tập quán khác với quy định trong văn bản này .
Không một văn bản nào có thể lường trước hết được tất cả các điều khoản hay chứng từ được sử dụng liên quan đến tín dụng cứng từ hoặc việc giải thích các chứng từ theo UCP và theo tiêu chuẩn thực hành mà nó phản ánh .Tuy nhiên , khi soạn thảo văn bản này , nhóm soạn thảo văn bản đã cố gắng đề cập đến tất cả các điều khoản thường hay gặp hàng ngày và những chứng từ thường được xuất trình nhiều nhất trong tín dụng chứng từ
Cần lưu ý rằng , bất cứ điều khoản nào trong tín dụng chứng từ mà có thể thay đổi hay ảnh hưởng đến việc áp dụng một điều khoản của UCP cũng có thể ảnh hưởng đến tiêu chuẩn quốc tế về thực hành ngân hàng.Do đó , khi xem xét các tập quán thực hành được quy định trong văn bản này , các bên phải thật cân nhắc đến bất kỳ điều khoản trong tín dụng chứng từ mà nó loại trừ hay thay đổi nội dung được quy định trong một điều khoản của của UCP .Nguyên tắc này là xuyên suốt trong toàn bộ văn bản này , cho dù được nói ra hay không , nhưng đôi khi nó cũng nhắc lại nhằm mục đích nhấn mạnh hay minh chứng .
Văn bản này phản ánh tiêu chuẩn quốc tế về thực hành tín dụng chứng từ cho tất cả các bên liên quan đến tín dụng chứng từ .Khi mà quyền lợi , nghĩa vụ và biện pháp hạn chế tổn thất đối với người mở tín dụng phụ thuộc vào cam kết của họ với ngân hàng phát hành , vào việc thực hiện giao dịch cơ sở và vào bất kỳ sự từ chối đúng hạn nào theo luật lệ và tập quán áp dụng , cho nên người người mở tín dụng không được cho rằng họ có thể dựa vào các điều khoản này để thoái thác nghĩa vụ hoàn trả cho ngân hàng phát hành .Việc gắn kết các văn bản này vào các điều khoản của tín dụng chứng từ là không nên , vì trong UCP việc tuân thủ các tấp quán đã thỏa thuận là một yêu cầu tuyệt đối .


 NỘI DUNG ISBP 681


I. NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG
1. Các chữ viết tắt:
"LtD" - "Limited"
" Int L" - " International"
" Co." - " Company"
" kgs" - " Kilos"
"Ind" - " Industry"
" mfr" - " manufacturer"
"mt" - " metric tons"


2. Những chứng nhận và lời khai:
Một sự chứng nhận và lời khai hoặc các từ tương tự có thể là:
+ Một chứng từ riêng biệt
+ Một sự chứng nhận hoặc lời khai trong chứng từ khác do thư tín yêu cầu.
3. Những sửa chữa và thay đổi:
a. Những sửa chữa và thay đổi hoặc số liệu trong chứng từ mà không phải do người thụ hưởng tạo lập thì phải có xác nhận của người phát hành chứng từ hoặc người được phát hành ủy quyền thực hiện. Đồng thời việc xác nhận, chứng thực đó phải thể hiện rõ chữ ký, tên của người tiến hành chứng thực; nếu không phải chỉ rõ tư cách của người chứng thực đó.
b. Nếu những sửa chữa và thay đổi trong các chứng từ do bản thân người thụ hưởng phát hành thì không phải chứng thực, xác nhận( trừ hối phiếu).
c. Nếu một chứng từ có nhiều sửa chữa và thay đổi thì có thể xác nhận một cách riêng lẻ hoặc là xác nhận chung gắn liền với các sửa chữa tương ứng.
4. Ngày tháng:
a. Các hối phiếu, chứng từ vận tải, các chứng từ bảo hiểm đều phải ghi rõ ngày tháng. Ngoài ra các chứng từ khác có yêu cầu ghi ngày thàng hay không sẽ phụ thuộc vào tính chất và nội dung chúng từ đó.
b. Tùy thuộc vào Thư tín dụng yêu cầu một chứng từ xác minh việc giám định trước khi giao hàng hay sau khi giao hàng mà các chứng từ bao gồm: giấy chứng nhận phân tích, giấy chứng nhận giám định phải chỉ rõ ra công việc giám định được thực hiện trước, trong hay sau ngày giao hàng.
c. Nếu ngày tạo lập sớm hơn ngày ký thì ngày ký được coi là ngày xác nhận chứng từ.
d. Từ " within" khi dùng liện quan đến một ngày không bao gồm ngày đó trong thanh toán kỳ hạn.
e. Các ngày tháng có thể diễn giải theo các hình thức khác nhau.Ví dụ: te 12th of November 2007, 12 Nov 2007,...
5. Các chứng từ mà các điều kiện về vận tải trong UCP 600 không điều chỉnh:
a. Một số chứng từ có liên quan đến vận tải hàng hóa như: Lệng giao hàng, biên lai nhận àng của người giao nhận,... nhưng không phải là chứng từ đề cập trong các điều từ 19 đến 25 của UCP 600 thì sẽ được kiểm tra theo cách thức chung như các chứng từ khác mà UCP 600 không có điều chỉnh.
b. Các bản sao các chứng từ vận tải không được coi như chứng từ vận tải thực sự trong các Điều 19 - 25 và 14(c) của UCP 600.Nếu như Thư tín dụng chấp nhận các bản sao thì Thư tín dụng đó phải quy định chi tiết rõ ràng.
6. Các thuật ngữ không được định nghĩa trong UCP 600:
Theo tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế:
a. " Chứng từ gửi hàng" là tất cả các chứng từ do Thư tín dụng yêu cầu( trừ Hối phiếu).
b. " Các chứng từ đến chậm có thể chấp nhận" là chứng từ xuất trình sau 21 ngày dương lịch kể từ ngày giao hàng nhưng phải xuất trình không muộn hơn ngày hết hạn xuất trình quy định trong Thư ín dụng.
c. " Chứng từ bên thứ ba có thể chấp nhận" là tất cả các chứng từ kể cả hóa đơn, trừ hối phiếu có thể ký phát bởi một bên mà bên đó không phải người thụ hưởng. Nếu ý định của ngân hàng phát hành là cho phép chứng từ vận tải có thể thể hiện người gửi hàng mà không phải là người thụ hưởng thì điều khoản này không cần thiết bởi vì Điều khoản 14(k) UCP 600 đã cho phép.
d. " Nước xuất khẩu" là nước mà tại đó người thụ hưởng cư trú hoặc là nước xuất xứ của hàng hóa, hoặc là nước mà người chuyên chở nhận hàng hoặc là nước mà tại đó hàng được gửi đi.
7. Người phát hành chứng từ:
Tùy theo yêu cầu của Thư tín dụng rằng có hay không: một chứng từ là phải do một tổ chức hay một cá nhân đích danh phát hành. Nếu có thì nó được thể hiện bằng cách: sử dụng tiêu đề trên chứng từ, hay chứng từ phải thể hiện là đã được lập hoặc ký bởi hoặc thay mặt tổ chức hoặc cá nhân đích danh đó.
8. Ngôn ngữ:
Các chứng từ do người thụ hưởng phát hành phải bằng ngôn ngữ của Thư tín dụng.Nếu Thư tín dụng quy định có thể chấp nhận hai hay nhiều ngôn ngữ thì ngân hàng chỉ định khi thông báo Thư tín dụng có thể hạn chế số lượng ngôn ngữ có thể chấp nhận như là một điều kiện cam kết trong Thư tín dụng hoặc xác nhận.
9. Tính toán:
Các ngân hàng chỉ có nghĩa vụ kiểm tra tổng giá trị so với Thư tín dụng và chứng từ khác.
10. Lỗi chính tả hoặc đánh máy:
Nếu lỗi chính tả hoặc đánh máy không làm ảnh hưởng đến nghĩa của từ hoặc của câu thì có thể chấp nhận được. Ví dụ : " mashine" thay vì " machine", "foutain pen" thay vì " fountain pen"... Nhưng " model 123" thay vì " model 321" thì không được.
11. Các chứng từ nhiều trang và kèm theo hoặc các phụ lục:
a. Trừ khi Thư tín dụng quy định hoặc một chứng từ quy định khác,các trang được gắn kết tự nhiên với nhau, đánh số liên tiếp nhau hoặc phải có chỉ dẫn tham khảo bên trong. Nếu chứng từ có nhiều trang, thì nó phải có khả năng xác nhận các trang đó là bộ phận của cùng một chứng từ.
b. Nếu Thư tín dụng hoặc bản thân chứng từ không quy định nơi phải ký hoặc ký hậu trên chứng từ gồm nhiều trang thì thông thường chữ ký phải ở trên trang đầu hoặc trang cuối của chứng từ.
12. Bản gốc và bản sao:
a. Các chứng từ được phát hành hơn một bản gốc trên bề mặt có thể ghi chú: " Bản gốc đầu tiên", " Hai bản gốc như nhau", " Bản gốc thứ nhất", ...
b. Số lượng bản gốc xuất trình ít nhất phải bằng số lượng mà Thư tín dụng yêu cầu, hoặc nếu chứng từ tự chỉ rõ phát hành bao nhiêu bản gốc thì số lượng phải bằng số lượng đã ghi trên chứng từ.
c. Nếu Thư tín dụng không yêu cầu rõ ràng bản gốc hay bản sao thì có thể hiểu như một số trường hợp sau:
+ "Hóa đơn", " Một hoá đơn" hoặc " Hóa đơn một bản" thì phải hiểu là yêu cầu một bản gốc hóa đơn.
+ " Hóa đơn 4 bản" thì phải hiểu ít nhất 1 bản gốc hóa đơn và số còn lại là bản sao.
+ " Một bản hóa đơn" thì phải hiểu hoặc là một bản sai, hoặc là một bản gốc hóa đơn.
d. Trong trường hợp bản gốc không được chấp nhận để thay cho một bản sao, thì Thư tín dụng phải cấm dùng bản gốc.
e. Các bản sao của chứng từ không cần thiết phải ký.
13. Ký mã hiệu:
a. Nếu Thư tín dụng quy định chi tiết về ký mã hiễu thì các chứng từ đề cập để ký mã hiệu phải ghi những chi tiết đó, nhưng thông tin bổ sung có thể chấp nhận, miễn là nó khôngma6u thuẫn với các điều khoản của Thư tín dụng.
b. Nếu chứng từ vận tải sử dụng trong vận chuyển hàng hóa bằng container đôi khi chỉ ghi số container dưới đầu đề " ký mã hiệu". Các chứng từ khác lại ghi mã hiệu chi tiết thì điều này cũng không coi là có sự mâu thuẫn, có thể chấp nhận được.
14. Các chữ ký:
a. Các hối phiếu, các giấy chứng nhận, các tờ khai, các chứng từ vận tải và chứng từ bảo hiểm đều phải được ký phù hợp với quy định của UCP 600.
b. Nếu nội dung của một chứng từ chỉ ra rằng phải ký thì mới có giá trị thì chứng từ phải được ký.
c. Chữ ký có thể bằng tay, bằng Fax, bằng đục lỗ, bằng đóng dấu, bằng ký hiệu hoặc bằng bất kỳ phương tiện điện tử hay cơ khí chân thực nào đều có giá trị.
d. Chữ ký trên tờ giấy có tiêu đề của công ty sẽ được coi là chữ ký của chính công ty đó, trừ khi có quyết định khác. Tên công ty không cần thiết phải nhắc lại bên cạnh chữ ký.
15. Tên của các chứng từ và chứng từ kết hợp:
a. Các chứng từ có thể được đặt tên theo yêu cầu của Thư tín dụng, mang 1 tên tương tự hoặc không có tên và nội dung của nó phải thể hiện được chức năng của chứng từ.
b. Các chứng từ được liệt kê trong Thư tín dụng phải được xuất trình như các chứng từ riêng biệt.


II. HỐI PHIẾU VÀ CÁCH TÍNH NGÀY ĐÁO HẠN.
1. Thời hạn:
 Thời hạn: Phải phù hợp với các điều kiện trong L/C.
a) Nếu một hối phiếu được ký phát có thời hạn ,thì ngày đáo hạn của nó phải được xác định từ bản than hối phiếu đó.
b) Nếu L/C quy định hối phiếu có thời hạn 60ngày kể từ ngày vận tải đơn .nếu ngày vận tải đơn là 7/7/2007,thì thời hạn :
+ 60 ngày sau ngày vận tải đơn 7/7/2007
+ 60 ngày sau ngày 7/7/2007
+5/9/2007
+...
c) Nếu Thời hạn là xxx ngày sau ngày vận tải đơn thì ngày hang bốc lên tàu được coi là ngày vận tải đơn ,ngay cả khi ngày bốc hang lên tàu là trước hoặc sau ngày vạn tải đơn.
d) Cách tính ngày đáo hạn là ngày tiếp theo,ví dụ 10 ngày sau hoặc twd ngày 1/3laf ngày 11/3.
e) Nếu một vận tải đơn thể hiện nhiều ghi chú bốc hang lên tàu xuất trình theo một L/C yêu cầu hối phiếu ký phát, ví dụ 60 ngày sau ngày vận tải đơn,thì ngày sớm nhất được dung để tính ngày đáo hạn.Vd:L/C yêu cầu giao hàng ở cảng ở Việt Nam,và vận tải đơn ghi chú hang đã bốc lên tàu A từ cảng Nhơn Trạch(Đồng Nai) ngày 1/5 và lên tàu B ở cảng Hải Phòng ngày 15/5 ,thì hối phiếu sẽ được tính là 60 ngày sau ngày 1/5.
f) Nếu L/C yêu cầu hối phiếu ký phát ,và nhiều bộ vận đơn được xuất trình theo một hối phiếu ,thì ngày vận tải đơn cuối cùng được dung để tính ngày đáo hạn.
 Các chứng từ vận tải khác cũng áp dụng nguyên tắc như vậy.
2. Ngày đáo hạn:
 Nếu một hối phiếu quy định ngày đáo hạn là một ngày cụ thể thì nó phải phù hợp trong L/C.
 Nếu một hối phiếu được ký phát xxx ngày sau ngày xuất trình:
a) Chừng từ phù hợp hay không phù hợp nhưng ngân hàng trả tiền không thong báo từ chối ,thì Ngày đáo hạn là xxx ngày từ ngày ngân hàng này nhận được chứng từ.
b) Nếu ngân hàng trả tiền từ chối và sau đó chấp nhận thì Ngày đáo hạn là xxx ngày là muộn nhất sau ngày ngân hàng này chấp nhận hối phiếu.
Ngân hàng trả tiền phải thông báo ngày đáo hạn cho người xuất trình ,việc tính Ngày đáo hạn cũng sẽ áp dụng với L/C thanh toán về sau.
3. Ngày ngân hàng, ngày gia hạn, chuyển tiền chậm.
Việc thanh toán phải được thực hiện ngay vào ngày đến hạn tại nơi mà hối phiếu hoặc các chứng từ đòi tiền,miễn là trong ngày làm viêc của ngân hàng,nếu ngoài thì sẽ là ngày làm việc đầu tiên sau ngày đến hạn.
4. Ký hậu
 Hối phiếu phải được ký hậu nếu cần thiết.
5. Số tiền
 Tên bằng chữ và số phải bằng nhau,ghi bằng đơn vị tiền tệ trong L/C.
 Phù hợp với hóa đơn,(nếu lớn hơn thì phải có sự đồng ý lien quan giữa các bên
6. Hối phiếu được ký phát như thế nào:
 Hối phiếu phải được ký phát đòi tiền bên đã được quy định trong L/C
 Người thụ hưởng ký phát.
7. Hối phiếu đòi tiền người yêu cầu:
8. Các sữ chữa và thay đổi:
 Sữa chữa và thay đổi nếu có thì phải được người ký phát ký xác nhận
Nếu ngân hàng ghi chú trong L/C về việc không cho phép sữa chữa trong L/C thì việc sữa chữa và thay đổi không được chấp nhận ngay cả khi được người ký phát xác nhận.


III. HÓA ĐƠN
A. Định nghĩa:

Một Thư tín dụng yêu cầu 1 "hóa đơn" mà không giải thích thêm thì bất cứ các loại hóa đơn nào xuất trình đều có thể đáp ứng yêu cầu. Ví dụ : hóa đơn thương mại, hóa đơn hải quan, ... Tuy nhiên hóa đơn "tạm thời", "chiếu lệ" hoặc tương tự là không được chấp nhận.
B. Mô tả hàng hóa, dịch vụ hoặc các thực hiện và nhưng yêu cầu chung có liên quan đền hóa đơn.
 Mô tả hàng hóa dịch vụ và các thực hiện trong hóa đơn phải phù hợp với mô tả trong Thư tín dụng.
Mô tả hàng hóa dịch vụ và các thực hiện trong hóa đơn phải phản ánh hàng hóa nào thực sự đã được giao hoặc đã được cung ứng. 1 hóa đơn mô tả toàn bộ hàng hóa như qui định trong Thư tín dụng sau đó ghi rõ là nhưng hàng nào đã được giao, cũng có thể chấp nhận được.
Một hóa đơn phải kê khai giá trị hàng hóa đã giao hoặc dịch vụ hoặc các thực hiện đã được cung ứng. Đơn giá, nếu có, và đồng tiền ghi trong hóa đơn phải phù hợp với đồng tiền trong Thư tín dụng. Hóa đơn phải thể hiện mọi chiết khấu và giảm giá đã được yêu cầu trong thư tín dụng.
Nếu điều kiện thương mại là 1 bộ phận của mô tả hàng hóa trong Thư tín dụng hoặc được ghi gằn liền với số tiền, thì hóa đơn phải ghi rõ điều kiện thương mại đó và nếu mô tả hàng hóa chỉ ra nguồn của các điều kiện thương mại, thì nó phãi chĩ rõ nguồn của các thương mại đó.
 Trừ khi Thư tín dụng yêu cầu, hóa đơn không cần thiết phải ký và ghi ngày.
 Số lượng, trọng lượng vả thể tích hàng hóa kê khai trong hóa đơn ko mâu thuẫn với kê khai trong chứng từ khác.
 Hóa đơn không được thực hiện:
Nếu giao hàng hóa vượt quá hoặc không được yêu cầu trong Thư tín dụng. Ví dụ: hàng mẫu, vật phẩm quảng cáo thì hóa đơn không được thể hiện điều đó, ngay cả khi nói rõ là miễn phí.
Số lượng hàng hóa yêu cầu trong thư tín dụng có thể thay đổi trong 1 dung sai +/- 5% ( ngoại trừ những Thư tín dụng qui định số lượng không được tăng hoặc giảm; hoặc đơn vị tính là bao, gói ...).Một sự thay đổi tăng lên +5% về số lượng hàng hóa không cho phép số tiền thanh toán vượt quá số tiền của Thư tín dụng.
Ngay cả khi cấm giao hàng từng phần, thì dung sai kém 5% trên số tiền của hóa đơn là được chấp nhận. Nếu Thư tín dụng không qui định số lượng thì hóa đơn coi như thanh toán cho toàn bộ số lượng.
 Nếu Thư tín dụng yêu cầu giao hảng nhiều lần thì mỗi lần giao hàng phải phù hợp với lịch trình giao hàng.


IV. CHỨNG TỪ VẬN TẢI DÙNG CHO ÍT NHẤT HAI PHƯƠNG THỨC VẬN TẢI KHÁC NHAU
Áp dụng điều 19 UCP 600

Phần này cho biết:
Chứng từ vận tải dùng cho ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau gọi là Chúng Từ Vận Tải Liên Hợp hoặc Đa Phương Thức ; chỉ rõ rằng nó dùng để chuyên chở hàng từ nơi nhận hàng để chở hoặc từ cảng biển, sân bay hoặc từ nơi xếp hàng tới nơi đến cuối cùng quy định trong Thư tín dụng. Nếu một Thư tín dụng yêu cầu xuất trình chúng từ này thì sẽ áp dụng Điều 19 UCP 600. Khi đó, trong chứng từ không cần phải đề cập đến phương tiện vận tải chở nhưng cấm không được ghi là việc giao hàng chỉ do một phương thức vận tải thực hiện.
 Thuật ngữ "chứng từ vận tải đa phương thức" và thuật ngữ"chúng từ vận tải liên hợp" là như nhau.
Một chứng từ không cần phải có tiếu đề "chứng từ vận tải đa phương thức" hoặc "chứng từ vận tải liên hợp"theo Điều 19 UCP 600 .
Bộ đầy đủ các bản gốc
 Điều 19 UCP 600 có quy định số lượng các bản gốc phát hành:
Các chứng từ vận tải có ghi chú " Bản gốc thứ nhất", "Bản gốc thứ hai", "bản gốc thứ ba", " Bản gốc đầu tiên", "Hai bản gốc như nhau", "Ba bản gốc như nhau" v.v... hoặc các ghi chú tương tự đều là các bản gốc.
Chứng từ vận tải đa phương thức không cần thiết phải có chữ " Original" mới được chấp nhận theo Thư tín dụng.
Ký chứng từ vận tải đa phương thức
Mục 19(a)(i) UCP 600 quy định các bản gốc của chứng từ vận tải đa phương thức phải được ký bởi người chuyên chở đã được nhận biết. Người chuyên chở có thể là:
Đại lý thay mặt cho người chuyên chở ký chứng từ vận tải đa phương thức: phải được nhận biết là người đại lý và phải nói rõ là ký thay mặt ai, nếu người chuyên chở đã được nhận biết ở nơi nào khác trên chứng từ thì không cần ghi.
Thuyền trưởng ký chứng từ vận tải đa phương thức : chữ ký phải được nhận biết là của thuyền trưởng và không cần phải ghi tên của thuyền trưởng.
Đại lý thay mặt thuyền trưởng ký chứng từ vận tải đa phương thức : đại lý phải được nhận biết là đại lý và không cần phải ghi tên của thuyền trưởng.
Nếu một Thư tín dụng quy định " Chứng từ vận tải đa phương thức của người giao nhận là có thể chấp nhận" thì chứng từ này có thể do người giao nhận ký với tư cách của người giao nhận mà không cần thiết phải ghi là đại lý cho người chuyên chở đích danh và không cần thiết phải ghi tên của người chuyên chở.
Những ghi chú đã bốc hàng :
Phần này quy định ngày giao hàng và các ghi chú trên chứng từ
Thông thường ngày phát hành chứng từ vận tải đa phương thức sẽ được coi là ngày gửi hàng , ngày nhận hàng để chở hoặc ngày bốc hàng lên tàu trừ khi có ghi chú riêng biệt về ngày gửi hàng, nhận hàng để chở hoặc bốc hàng lên tàu từ một địa điểm quy định trong Thư tín dụng và trong trường hợp này ngày bốc hàng lên tàu sẽ được coi là ngày giao hàng dù ngày này có thể xảy ra hay không xảy ra trước hoặc sau ngày phát hành chứng từ.
Trên chứng từ, nếu có ghi là: " Hàng đã bốc lên tàu nhìn bề ngoài ở trong điều kiện tốt", "Đã bốc hàng lên tàu", "Hàng đã bốc hoàn hảo" hoặc các cụm từ nào có từ "đã bốc", "trên tàu" thì đều có nghĩa là "đã bốc hàng lên tàu"
Nơi nhận hàng để chở, gửi hàng, bốc hàng lên tàu và nơi đến
Khi Thư tín dụng quy định rằng : nơi nhận hàng để chở, gửi hàng, bốc hàng lên tàu và nơi đến là một khu vực địa lý ví dụ như bất kì cảng Châu Âu nào thì chứng từ vận tải đa phương thức phải ghi rõ địa điểm cụ thể mà địa điểm đó phải nằm trong khu vực địa lý hoặc trong loạt các cảng đã được quy định trong Thư
Người nhận hàng, bên ra lệnh, người gửi hàng và ký hậu, bên thông báo
 Nếu Thư tín dụng yêu cầu:
Hàng hóa phải được giao cho một người được chỉ định hay còn gọi là giao hàng đích danh ví dụ "giao cho Ngân hàng X" thì chúng từ vận tải đa phương thức không cần có chữ: "theo lệnh"hoặc "theo lệnh của" đứng trước tên của người được chỉ định ví dụ "giao theo lệnh của Ngân hàng X"
Hàng hóa được giao "theo lệnh"hoặc "theo lệnh của" một người được chỉ định ví dụ " theo lệnh của Ngân hàng X" thì chúng từ vận tải đa phương thức không được ghi là giao hàng hóa cho người được chỉ định ví dụ "giao cho Ngân hàng X"
Người gừi hàng hoặc một người nhân danh người gửi hàng phải ký hậu chúng từ vận tải đa phương thức nếu nó được phát hành theo lệnh của người gửi hàng.
Nếu Thư tín dụng không quy định vế việc thông báo cho ai thì ô thông báo trên chứng từ vận tải đa phương thức có thể để trống hoặc tìm mọi cách để điền vào
Chuyển tải và giao hàng từng phần
Trong vận tải đa phương thức chuyển tải sẽ xảy ra vì phải dở hàng xuống rồi lại phải bốc lên từ phương tiện vận tải này sang phương tiện khác trong suốt hành trình vận chuyển.
Nếu trong L/C cấm giao hàng từng phần có nhiều bộ chứng từ vận tải đa phương thức thực hiện việc bốc hàng,gửi hàng và nhận hàng để chở từ một nhiều nơi xuất phát được xuất trình( do có sự cho phép hay L/C quy định thì các chứng từ đó sẽ được chấp nhận, miễn là nó chứng minh được là hàng hóa trên cùng một phương tiện vận chuyển ,cùng một hành trình chuyên chở và cùng nơi đến. Nếu chúng có ngày giao hàng ,gửi hàng,nhận hàng để chở khác nhau thì thời hạn xuất trình chứng từ là ngày muộn nhất trong các ngày đó.
Khi giao hàng trên nhiều phương tiện vận tải thì đó là giao hàng từng phần, cho dù chúng xuất phát cùng ngày và chở đến cùng một nơi
Chứng từ vận tải đa phương thức hoàn hảo
Nếu ghi chú về tình trạng khuyết tật của hàng hóa,bao bì trên các chúng từ vận tải đa phương thức là điều không thể chấp nhận,ví dụ như bao bì không phù hợp cho hành trình là không được. Nhưng khi bạn ghi là bao bì có thể không phù hơp cho vận chuyển thì có thể chấp nhận.
Nếu từ "hoàn hảo" trên chưng từ bị xóa đi,thì điều đó không nghĩa là đó là ghi chú hay không hoàn hảo, trừ khi nó có điều khoản hay ghi chú nói rõ là hàng hóa hay bao bì có khuyết tật
Mô tả hàng hóa
 Mô tả hàng hóa trên chứng từ vận tải đa phương thức có thể chung chung, miễn là không mâu thuẩn với L/C
Những sửa chữa và thay đổi
Những sửa chữa hay thay đổi trên chưng từ phải có xác nhận và phải do người chuyên chở hoặc bất cứ một đại lí nào đó của họ thực hiện ( người này có thể khác với người đại lí đã phát hành hay kí chứng từ vận tải đa phương thức) ,miễn là họ phải thể hiện rõ họ là người đại lí của thuyền trưởng hay của người chuyên chở.
 Các bản sao mà có sự sửa đổi thì không cần xác nhận khi đã thực hiện trên bản gốc
Cước phí và phụ phí
 Khi L/C yêu cầu chứng từ vận tải đa phương thức ghi rõ cước phí đã trả hay sẽ trả tại cảng đến thì chứng từ phải thực hiện .
 Những người yêu cầu hay các ngân hàng phát hành phải yêu cầu rõ chứng từ phải thể hiện cước phí phải trả trước hay sẽ thu sau
Khi L/C không chấp nhận các phụ phí thì chứng từ không được ghi là phụ phí đã hay sẽ thanh toán, ngay cả việc dùng các thuật ngữ giao hàng mà nó liên quan tới các chi phí xếp dở hàng hóa : miễn xếp( FI) , miễn xếp dở và sắp xếp( FIOS) .Còn khi đề cập các chi phí do dở hàng chậm hay phát sinh sau khi hàng hóa đã được dở xuống như chi phí do trả container chậm thì không được xem là phụ phí
Hàng hóa được cấp nhiều chứng từ vận tải đa phương thức
Nếu một chứng từ có ghi là hàng đóng trong container ngoài chứng từ này thì còn nhiều chứng từ khác và phải được giao (hoặc các từ tương tự) thì phải xuất trình cùng lúc theo cùng một L/C để giải tỏa container.Nếu không thì sẽ không được chấp nhận.


V. VẬN TẢI ĐƠN THEO HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU
1/Áp dụng điều 22 UCP:
Áp dụng điều 22 UCP 600 trong trường hợp:
Khi hợp đồng vận tải yêu cầu xuất trình vận tải đơn theo hợp đồng thuê tàu
Khi L/C cho phép xuất trình vận tải đơn theo hợp đồng thuê tàu và vận tải dơn theo hợp đồng thuê tàu được xuất trình.
Một chứng từ vận tải chỉ ra là nó phụ thuộc vào hợp đồng thuê tàu thì nò là vận tải đơn theo hợp đồng thuê tàu tuân theo điều 22-UCP 600.
2/ /Điều khoản :vận tải theo hợp đồng thuê tàu phải gồm một bộ đầy đủ các bản gốc :
Các bản gốc có thể được ghi chú là "bản gốc thứ nhất", "bản gốc thứ 2","hai bản gốc như nhau","ba bản gốc như nhau"...hoặc các ghi chú tương tự.
Không nhất thiết trên vận tải đơn theo hợp đồng thuê tàu phải có chữ "original" mới được chấp nhận theo L/C.
3//Điều khoản về ký vận đơn theo hợp đồng thuê tàu:
Bản gốc của một vận tải đơn theo hợp đồng thuê tàu phải có chữ ký theo hình thức quy định tại điều 22-UCP 600.
Nếu vận tải đơn theo hợp đồng thuê tàu được ký bởi thuyền trưởng,người thuê tàu hoặc chủ tàu thì chữ ký phải được xác nhận là của những người này.
Nếu vận tải đơn theo hợp đồng thuê tàu được ký bởi một đại lý thay mặt thuyền trưởng,người thuê tàu,chủ tàu thì đại lý đó phải được nhận biết:không cần ghi tên của thuyền trưởng nhưng tên người thuê tàu hoặc chủ tàu thì phải được ghi ra.
4//Điều khoản về ghi chú đã bốc hàng lên tàu:
Nếu trên vận tải đơn theo hợp đồng thê tàu ghi "đã bốc hàng"thì ngày phát hành vận đơn được coi là ngày giao hàng,trừ khi trên vận đơn đã có ghi chú về hàng đã bốc thì ngày trong ghi chú về hàng đã bốc đó được coi là ngày giao hàng.
Có nhiếu cách diễn tả "đã bốc hàng lên tàu",như" hàng đã bốc lên tàu nhìn bề ngoài trong điều kiện tốt",hay" hàng đã bốc lên tàu","đã bốc"... và các cách diễn đạt tương tự.
5//Điều khoản về cảng bốc và cảng dỡ:
Nếu L/C quy định về một khu vực địa lý,một cảng bốc hoặc một cảng dỡ cụ thế thì vận tải đơn theo hợp đồng thuê tàu phải ghi cảng bốc hàng thực tế mà phải nằm trong khu vực địa lý hoặc trong trong dãy các cảng đã được nêu,nhưng có thể nêu các cảng là cảng dỡ hàng hoặc có thể ghi theo khu vực địa lý.
6/Điều khoản về người nhận hàng ,bên ra lệnh,người gửi hàng và ký hậu,bên thông báo:
Nếu L/ C yêu cầu một vận tải đơn theo hợp đồng thuê tàu ghi hàng hóa được giao cho một bên đích danh thì vận đơn theo hợp đồng thuê tàu không được ghi từ "theo lệnh",hoặc "theo lện của" trước tên bên đích danh đó.Tương tự,nếu L/C quy định hàng hòa được giao "theo lệnh","theo lệnh của" thì không được ghi hàng hóa giao trực tiếp cho bên đích danh trên vận tải đơn theo hợp đồng thuê tàu.
Vận tải đơn theo hợp đồng thuê tàu phải được gửi hàng ký hậu nếu nó được phát hành theo lệnh,hoặc theo lệnh của người gửi hàng.(việc ký hậu cho thấy có thể cho phép thay mặt người gửi hàng.
Nếu L/c không ghi rõ tên người thông báo thì ô bên Thông báo trên vận tải đơn theo hợp đồng thuê tàu có thể để trống hoặc điền vào tùy ý cách.
7/Điều khoản về vận tải đơn theo hợp đồng thuê tàu hoàn hảo:
Các điều khoản hoặc ghi chú trên vận tải đơn theo hợp đồng thuê tàu:
Tuyên bố một cách rõ ràng về tình trạng khuyết tật của hàng hóa hoặc bao bì là không thể chấp nhận.
Không tuyên bố rõ ràng về tình trạng khuyết tật cùa bao bì thì không coi là có sai biệt.
Tuyên bố rằng:" bao bì không thích hợp chovận chuyển đường biển " thì không thể chấp nhận.
Vận tải đơn theo hợp đồng thuê tàu sẽ không được coi là hoàn hảo nếu từ "hoàn hảo" ghi trên vận tải đơn theo hợp đồng thuê tàu và bị xóa đi,trừ khi có một điều khoản hoặc ghi chú nói rõ rằng hàng hóa hoặc bao bì có khuyết tật.
8/Điều khoản về giao hàng từng phần:
Giao hàng trên nhiều con tàu gọi là giao hàng từng phần,ngay cả khi các tàu này khởi hành cùng một ngày để đến cùng một cảng đến.
Nếu L/C cấm giao hàng từng phần và có nhiều vận tải đơn gốc được xuất trình cho lô hàng từ một hay nhiều cảng bốc hàng (cho phép đặc biệt trong khu vực địa lý hoặc các loạt cảng quy định trong L/C (với điều kiện là chúng dùng cho việc giao hàng trên một con tàu ,cùng một hành trình,cùng một cảng dỡ hàng,loạt càng dỡ hàng hoặc khu vực địa lý.
Nếu có nhiều ngày giao hàng khác nhau của nhiều bộ vận tải đơn theo hợp đồng thuê tàu được xuất trình thì ngày giao hàng muôn nhất trong các ngày đó sẽ dược dùng để tính bất cứ thời hạn xuất trình nào (ngày đó phải xảy ra hoặc trước ngày giao hàng muộn nhất quy định trong L/C).
9/Điều khoản về mô tả hàng hóa:
Những mô tả hàng hóa trên vận đơn theo hợp đồng thuê tàu phải được miêu tả không miêu tả với những mâu thuẫn trong L/C.
10/Điều khoản về sửa chữa và thay đổi:
Những sữa chữa và thay đổi trên vận đơn theo hợp đồng thuê tàu phải được xác nhận ,do người chủ tàu,người thuê tàu,thuyền trưởng hoặc bất cứ đại lý nào của họ.
Không cần phải xác nhận những thay đổi hoặc sửa chữa có thể đã được thể hiện trên bản gốc lên các bản sao vận đơn.
11/Điều khoản về cước phí và phụ phí:
Nếu L/c quy định vận đơn theo hợp đồng thuê tàu phải ghi cước phí đã trả hoặc sẽ trả tại cảng đến thì trên vận đơn đó phài ghi cho phù hợp
Đối với các chứng từ trả trước hoặc sẽ thu sau phải có quy định rõ ràng của người yêu cầu và các ngân hàng phát hành.
Không được ghi các phụ phí lên vận đơn theo hợp đồng thuê tàu nến L/C quy định không chấp nhận các phụ phí,các phụ phí này đề cập đến chi phí gắn liền với việc xếp dỡ hàng hóa như miễn xếp,miễn dỡ,miễn xếp dỡ,miễn xếp dỡ và sắp xếp.(các chi phí được đề cập trên chứng từ vận tải do dỡ hàng chậm hoặc chi phí sau khi dỡ hàng không được coi là phụ phí theo nghĩa này.


VI. CHỨNG TỪ VẬN TẢI HÀNG KHÔNG
Chứng từ vận tải hàng không là chứng từ được dùng để chuyên chở từ sân bay đến sân bay và được quy định ở điều 23 UCP600.
Nội dung của chứng từ vận tải hàng không:
1. Tiêu đề : "vận tải đơn hàng không" hoặc " giấy gửi hàng hàng không" hoặc tương tự. Có thể không cần ghi tiêu đề.
Chứng từ vận tải hàng không không phải là giấy chứng nhận quyền sở hữu vì thế không nên phát hành "theo lệnh" hoặc "theo lệnh của" bên đích danh, khi xuất trình chứng từ ghi là được giao cho bên đó vẫn được chấp nhận.
Chứng từ vận tải hàng không phải là bản gốc dành cho người gửi hàng, cho dù thư tín dụng có quy định một bộ đầy đủ bản gốc.
Các bản sao không cần thiết có bất cứ chữ kí nào của người chuyên chở hoặc đại lí hoặc bất cứ xác nhận những thay đổi hoặc sữa chữa nào đã được thực hiện trên bản gốc chứng từ vận tải hàng không.
2. Chứng từ vận tải hàng không chỉ rõ tên của người chuyên chở và được ki bởi: Người chuyên chở hoặc đại lí đích danh cho hoặc thay mặt người chuyên chở.
Trường hợp thư tín dụng tuyên bố "chấp nhận vận tải đơn hàng không gom hàng" hoặc chấp nhận vận tải đơn hàng không của người giao nhận", hoặc tương tự thì chứng từ vận tải hàng không có thể được kí bởi người giao nhận với tư cach người giao nhận, không cần nêu là người chuyên chở hoặc đại lí đích danh cho người chuyên chở. Trong trường hợp này cũng không cần thiết ghi tên người chuyên chở.
3. Chứng từ vận tải hàng không phải ghi rõ hàng hóa được nhận để chuyên chở.
4. Chứng từ vận tải hàng không phải ghi rõ ngày phát hành. Nếu chứng từ vận tải hàng không không có ghi chú cụ thể về ngày giao hàng thực tế thì ngày phát hành sẽ được tính là ngày giao hàng.
5. Ghi rõ tên sân bay khởi hành và sân bay đến như quy định của thư tín dụng.
Có thể xác định cá sân bay bằng cách sử dụng các ký hiệu viết tắt của Liên hiệp vận tải hàng không quốc tế IATA.
6. Mô tả hnagf hóa trong chứng từ vận tải hàng không có thể mô tả một cách chung chung không mâu thuẫn những mô tả đó trong thư ín dụng.
7. nếu không có dỡ hàng xuống và lại bốc hàng lên giữa hai sân bay trong một hành trình chuyên chở từ sân bay khởi hành đến sân bay đén quy định rong thư tín dụng thì không được xem là chuyển tải.
8. Giao hàng trên nhiều máy bay bất kể có khởi hành cùng ngày đến cùng một sân bay đến là giao hàng từng phần.
9. Trong trường hợp có nhiều chứng từ vận tải hàng không được xuất trình có ngày giao hàng khác nhau thì ngày giao hàng muộn nhất trong các ngày này sẽ được dùng để tính toán thời hạn xuất trình và ngày đó phải xảy ra vào trước ngày giao hàng châm nhất được quy định rtong thư tín dụng.
10. Cước phí vân tải được thể hiện trên chứng từ vận tải hàng không phù hợp với thư tín dụng vào ô riêng biêt in sẵn "cước phí đã trả" hoặc "cước phí sẽ thu sau" hoặc một thuật ngữ hay một chỉ dẫn tương tự.
Phụ phí không bao gồm các chi phí do dỡ hàng chậm hoặc phát sinh sau khi hàng hóa đã được dỡ xuống. Chứng từ vận tải hàng không được thể hiện là phụ phí sẽ có nếu một thư tín dụng quy định là không thể chấp nhận phụ phí.


VII.CÁC CHỨNG TỪ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT VÀ ĐƯỜNG SÔNG
Áp dụng điều 24 UCP 600.
1/ Bản gốc và bản thứ hai của chứng từ vận tải
- Thư tín dụng yêu cầu chứng từ vận tải đường sắt hoặc đường sông thì chứng từ xuất trình đó được xem như một bản gốc (dù nó có ghi là bản gốc hay không).
- Chứng từ vận tải đường bộ phải chỉ ra rằng nó là bản gốc dành cho người gửi,người giao hàng hoặc không có ghi chú là chứng từ gửi cho ai.
-
2/ Người chuyên chở,việc ký các chứng từ đường bộ,đường sắt,đường sông:
Người chuyên chở bao gồm :
+ Người chuyên chở phát hành
+ Người chuyên chở kế tiếp
+ Người chuyên chở thực tế
+Người chuyên chở hợp đồng
Nếu người chuyên chở hay đại lý thay mặt người chuyên chở đã ký chứng từ vận tải thì "người chuyên chở" không cần thiết phải thể hiện ở bên chữ ký nếu có thể xác minh cách khác được người chuyên chở.
Việc đóng dấu,ký,ghi chú tiếp nhận trên chứng từ vận tải phải chứng minh đượ là do người chuyên chở đích thực hoặc một đại lý đích danh hoạt động và ký nhân danh người chuyên chở.( Phải chỉ ra được năng lực của người chuyên chở).
3/Các vấn đề khác
- Các chứng từ không phải là chứng từ về quyền sở hữu thì không nên phát hành "theo lệnh" hoặc "theo lệnh của" một bên đích danh.Các chứng từ đó có thể ghi hàng hóa giao thẳng cho bên kia.
- Giao hàng từng phần là hình thức giao hàng trên nhiều phương tiện chuyên chở (nhiều ô tô, nhiều tàu hỏa, nhiều tàu sông...) ngay cả khi các phương tiện này khởi hành cùng một ngày và đến cùng một địa điệm giao hàng.
- Hàng hóa có thể được mô tả một cách chung chung, không mâu thuẩn với quy định mô tả hàng hóa trong thư tín dụng.
- Các sửa chữa và thay đổi trên chứng từ vận tải phải đươc xác nhận bởi người chuyên chở hoặc bất cứ đại lý đích danh nào của họ. Đại lý này không phải là người phát hành hoặc ký chứng từ đó.
- Các bản sao không nhất thiết phải có sự xác nhận về việc sửa chữa đã được thay đổi trên bản gốc.
- Chứng từ phải được ghi chú cho phù hợp nếu thư tín dụng yêu cầu phải ghi cước phí đã trả hoặc có thể được trả tại nơi đến.
- Cần phải quy định cụ thể các yêu cầu đối với các chứng từ ghi cước phí phải được trả trước hoặc sẽ thu sau.


VIII. TÌM HIỂU VỀ CHỨNG TỪ BẢO HIỂM :
1. Khái niệm bảo hiểm và chứng từ bảo hiểm:
Bảo hiểm:
Bảo hiểm là một chế độ cam kết bồi thường về mặt kinh tế trong đó người được bảo hiểm (insured) có trách nhiệm phải đóng một khoảng tiền gọi là phí bảo hiểm (insurance premium) cho đối tượng được bảo hiểm (subject_matter insured) theo các điều kiện bảo hiểm (insurance conditions) đã được quy định. Ngược lại người bảo hiểm (insurer) có trách nhiệm bồi thường những tổn thất của đối tượng bảo hiểm cho các rủi ro đã bảo hiểm gây nên.
Chứng từ bảo hiểm:
Những chứng từ dùng để xác nhận đã kí kết một hợp đồng bảo hiểm và các điều khoản của hợp đồng đó, xác nhận việc trả phí bảo hiểm, thừa nhận hợp đồng bảo hiểm trên có hiệu lực và là chứng từ cần thiết khiếu nại hãng bảo hiểm để nhận tiền bồi thường bảo hiểm thì được gọi là chứng từ bảo hiểm.
Chứng từ bảo hiểm bao gồm:Đơn bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm, tờ khai theo hợp đồng bảo hiểm bao, tất cả phải do một công ty hoặc một người bảo hiểm cấp, nếu là đại lý hoặc người được ủy quyền của họ kí phát phải ghi rõ đại lý hoặc người được ủy quyền đã kí thay, thay mặt công ty hoặc người bảo hiểm đã kí.
Nếu chứng từ bảo hiểm được phát hành từ 2 bản gốc trở lên thì phải xuất trình tất cả.
Phiếu bảo hiểm tạm thời sẽ không được chấp nhận khi xuất trình và khi có khiếu nại.Ngày phát hành chứng từ bảo hiểm không muộn hơn ngày giao hàng.
2. Nội dung của đơn bảo hiểm:
Các điều khoản quy định trách nhiệm người bảo hiểm và người được bảo hiểm theo từng điều kiện bảo hiểm (các điều này thường được in sẵn).
Các điều khoản riêng biệt của hợp đồng bảo hiểm thường được kí kết:
Đối tượng được bảo hiểm: tên hàng, số lượng, kí mã hiệu, phương tiện chuyên chở.
Về giá trị bảo hiểm: nếu không quy định trong tín dụng về mức bảo hiểm thì số tiền bảo hiểm tối thiểu bằng giá trị hàng hóa tính theo CIF hoặc CIP cộng 10% lời dự tính.
Nếu kinh doanh theo CIP thì mức bồi thường bảo hiểm là 110%CIP
Nếu kinh doanh theo CIF thì mức bồi thường bảo hiểm là 110%CIF
Khi trị giá CIP và CIF không xác định được thì dựa vào số tiền thanh toán hoặc tổng giá trị lô hàng, tùy theo số tiền nào lớn hơn.
Đồng tiền bảo hiểm phải thể hiện bằng đồng tiền ghi trên hợp đồng hoặc L/C
Phải quy định rõ loại bảo hiểm và các điều kiện bảo hiểm: AR, WA, EPA, SRCC...Nếu đơn bảo hiểm yêu cầu bảo hiểm mọi rủi ro mà có một chứng từ bảo hiểm không đề cập đến hay có ghi chú tiêu đề "mọi rủi ro"thì vãn được xem là chứng từ bảo hiểm mọi rủi ro.
 Tổng số phí bảo hiểm phải trả.
 Địa điểm hàng hóa bắt đầu được bảo hiểm và nơi hết trách nhiệm bảo hiểm như quy định trong tín dụng.
Giấy chứng nhận bảo hiểm: là chứng từ do công ty bảo hiểm cấp cho người được bảo hiểm để chấp nhận bảo hiểm cho một lô hàng nào đó.
Giấy chứng nhận bảo hiểm có tác dụng :
 Thay thế đơn bảo hiểm, làm bằng chứng về một bảo hiểm được kí kết.
Bằng chứng về phạm vi được bảo hiểm của hàng hóa, là chứng từ cần thiết trong hồ sơ khiếu nại bao gồm những điều gần giống như đơn bảo hiểm.


IX. GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ
Yêu cầu cơ bản
Yêu cầu đối với giấy chứng nhận xuất xứ sẽ đươc đáp ứng khi xuất trình chứng từ đã ký và ghi ngày tháng xác nhận nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.
Những người phát hành giấy chứng nhận xuất xứ
Giấy chứng nhận phải do người được qui định trong thư tín dụng phát hành.Tuy nhiên nếu thư tín dụng yêu cầu một giấy chứng nhận xuất xứ do người thụ hưởng,người xuất khẩu hoặc nhà sản xuât phát hành thì một chứng từ do phòng thương mại cấp có thể được chấp nhận.Nếu một thư tín dụng không qui định ai là người phát hành giấy chứng nhận,thì một giấy chứng nhận do bất kỳ ngươi nào phát hành vẫn có thể chấp nhận.
Những nội dung yêu cầu của giấy chứng nhận xuất xứ
Giấy chứng nhận xuất xứ phải thể hiện là có liên quan đến hang hóa trong hóa đơn.Mô tả hàng hóa có thể mô tả chung chung nhưng không mâu thuẩn với mô tả đến hàng hóa ở các chứng từ được yêu cầu.
Thông tin về người nhận hàng phải không mâu thuẫn với chứng từ vận tải.Tuy nhiên,nếu thư tín dụng yêu cầu một chứng từ vận tải phát hành "theo lệnh" thì giấy chứng nhận xuất xứ có thể ghi tên gười yêu cầu phát hành thư tín dụng hoặc người nào khác được chỉ định đích danh như người nhận hàng.
Giấy chứng nhận xuất xứ có thể qui định người gửi hàng,hoặc là người xuất khẩu là một người mà không phải là người hưởng thụ của thư tín dụng hoặc người gửi hàng trong thư tín dụng.
MỤC LỤC
Nội dung Trang
Giới thiệu về ISBP 1
Nội dung ISBP 681 1
I. Những nguyên tắc chung 2
II. Hối phiếu và cách tính ngày đáo hạn 8
III. Hóa đơn 10
IV. Chứng từ vận tải dùng cho ít nhất 2 phương thức vận tải khác nhau 12
V. Vận tải đơn theo hợp đồng thuê tàu 18
VI. Chứng từ vận tải hàng không 22
VII. Các chứng từ vận tải đường bộ, đường sắt và đường sông 24
VIII. Tìm hiểu về chứng từ bảo hiểm 25
IX. Giấy chứng nhận xuất xứ 27

 

 

 

VCCI
Công ty Cổ phần Hoàng Gia Việt Nam
Trụ sở chính
Địa chỉ: Phòng 708, nhà CT3-1, Mễ Trì Hạ, Từ Liêm, Hà Nội
Văn phòng : Số 1/189, Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 84 4 22411214 - Fax: 84 4 62732575, Email: info@hoanggiavietnam.com.vn
ITALIA Office:
Piazza pertini 4 20043 Arcore, Italy Tel: +39 039 618 0562 Fax: +39 039 620 1931, Email: jigsaw@hoanggiavietnam.com.vn
Bangladesh office:
147/6 Green Road(pantho Green), 9th floor Dhaka-1205, Bangladesh Tel/Fax: 88 02 761 6440, Email: aum@hoanggiavietnam.com.vn